SVAKI TREĆI PROIZVOD PRODA SE

Vi­jes­ti NA AKCIJI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Go­to­vo 70% gra­đa­na ku­pu­je pro­izvo­de na sni­že­nju, a pri­li­kom kup­nje vo­de ra­ču­na o omje­ru ci­je­ne i kva­li­te­te, po­ru­ču­ju iz Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK). “Pre­ma ne­kim ana­li­za­ma, svaki treći proizvod proda se na pro­mo­ci­ji i na ak­cij­skoj ci­je­ni”, is­tak­nu­la je u pri­op­će­nju po­moć­ni­ca di­rek­to­ri­ce Sek­to­ra za tr­go­vi­nu HGK To­mis­la­va Rav­lić, ko­ja pre­dvi­đa rast tr­go­vi­ne na ma­lo ti­je­kom ljet­nog se­zon­skog sni­že­nja. Pro­mo­tiv­ni le­ci naj­važ­ni­ji su ka­nal ko­mu­ni­ka­ci­je tr­go­va­ca s kup­ci­ma, a pro­uča­va ih 75% ku­pa­ca. “Oko 76 posto ku­pa­ca pla­ni­ra što će ku­pi­ti, 69% njih pro­izvo­de ku­pu­je na ak­ci­ja­ma, a da bi oba­vi­li kup­nju, obi­đu pro­sječ­no go­to­vo tri pro­da­va­oni­ce”, za­klju­ču­je Rav­lić. Ljet­no se­zon­sko sni­že­nje za­po­či­nje 1. sr­p­nja i tra­jat će mak­si­mal­no 60 da­na.

M. CIKOTIĆ/PIX

Na sni­že­nju ku­pu­je 70% gra­đa­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.