Po­gor­ša­na oče­ki­va­nja za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo

ZEW i Er­ste Po­to­nu­le i Slo­vač­ka te Ru­munj­ska

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Oče­ki­va­nja

za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo po­gor­ša­na su u lip­nju, dok se u re­gi­ji sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe uč­vr­stio op­ti­mi­zam, po­ka­zu­je iz­vješ­će nje­mač­kog eko­nom­skog ins­ti­tu­ta ZEW i Er­ste Ban­ka. In­deks ko­ji mje­ri oče­ki­va­nja ak­te­ra na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo u idu­ćih šest mje­se­ci pao je za šest bo­do­va u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec, na 27,3 bo­da, za­dr­žav­ši se u po­zi­tiv­nom te­ri­to­ri­ju. Hrvatska ta­ko sa Slo­vač­kom i Ru­munj­skom či­ni ma­le­nu sku­pi­nu ze­ma­lja či­je gos­po­dar­stvo u lip­nju po­bu­đu­je ma­nje op­ti­miz­ma ne­go u pret­hod­nom mje­se­cu. Znat­no po­bolj­ša­nim oče­ki­va­nja iz­dvo­ji­le su se Tur­ska i Polj­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.