NEZAPOSLENOST

PA­LA U SVIBNJU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sto­pa re­gis­tri­ra­ne ne­za­pos­le­nos­ti pa­la je u svibnju, 4. mje­sec za­re­dom, na 14,4%, sa 15,9% mje­sec da­na pri­je, po­da­ci su DZSa. U od­no­su na tra­vanj pa­la je za 1,5 pos­tot­nih bo­do­va, a u od­no­su na svi­banj 2015. za 2,4. Pad pod se­zon­skim utje­ca­ji­ma nas­tav­lja se u lip­nju: pre­ma HZZu, bez pos­la je 220.561 oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.