BIH CENTRAL OSIGURANJE

NO­VI OSIGURAVATELJ U

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

UBos­ni i Her­ce­go­vi­ni os­no­van je no­vi osiguravatelj - Central osiguranje sa sje­di­štim u Sa­ra­je­vu, jav­lja In­di­ka­tor.ba. Os­ni­va­či su Vi­so­ka ško­la CEPS-Cen­tar za pos­lov­ne stu­di­je iz Ki­se­lja­ka i Cen­tar Grad­nja iz Ši­ro­kog Bri­je­ga. U te­melj­nom ka­pi­ta­lu tvrt­ke, ko­ji iz­no­si dva mi­li­ju­na KM (oko 8 mil. ku­na) CEPS su­dje­lu­je sa 1,4 mi­li­ju­na KM, a Cen­tar Grad­nja sa 600 ti­su­ća KM. Central osiguranje vo­de biv­ši čla­no­vi Upra­ve Cro­atia osi­gu­ra­nja iz Lju­bu­škog Mla­den Mar­ko­tić i Vik­tor Za­dro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.