ZA­POŠ­LJA­VA 100 OSO­BA

AERODROM MORAVA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ua­ero­drom Morava u La­đev­ci­ma kod Kra­lje­va u Sr­bi­ji be­ograd­ski aerodrom Ni­ko­la Tes­la ulo­žit će 300.000 eura ka­ko bi se što pri­je os­po­so­bio za ci­vil­ne le­to­ve, ta­ko da ga mo­gu ko­ris­ti­ti sve kom­pa­ni­je, re­če­no je na sas­tan­ku u Kra­lje­vu. Tro­ško­vi iz­grad­nje aero­dro­ma Morava iz­no­sit če 32 mi­li­ju­na eura, a pr­ve go­di­ne ra­da bit će za­pos­le­no oko 100 oso­ba. “Ulo­ga upra­ve aero­dro­ma Ni­ko­la Tes­la je da os­po­so­bi sve sr­p­ske aero­dro­me, kao i onaj u Ba­nja Lu­ci”, re­kao je v.d. di­rek­to­ra aero­dro­ma Ni­ko­la Tes­la Saša Vla­isav­lje­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.