Uz po­moć IT struč­nja­ka do prak­tič­nih zna­nja za bu­duć­nost

Edu­ci­ra­nje mla­dih Mi­cro­soft Hrvatska je u su­rad­nji s part­ne­ri­ma odr­žao broj­ne ak­tiv­nos­ti i ra­di­oni­ce

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Mi­cro­soft, vo­de­ća svjet­ska kom­pa­ni­ja u pro­izvod­nji sof­tve­ra, us­lu­ga i rje­še­nja, na glo­bal­noj ra­zi­ni po­seb­nu paž­nju po­sve­ću­je edu­ci­ra­nju mla­dih. Ti­tu­lu druš­tve­no an­ga­ži­ra­ne kom­pa­ni­je do­bi­li su za­hva­lju­ju­ći broj­nim ak­tiv­nos­ti­ma ko­ji­ma je cilj po­tak­nu­ti ro­di­te­lje, uči­te­lje, vla­de i udru­ge da mla­de po­uče ko­ri­šte­nju te kre­ira­nju no­vih teh­no­lo­gi­ja. Na­ve­de­no će mla­dim ino­va­to­ri­ma, sma­tra­ju u Mi­cro­sof­tu, po­mo­ći u osa­mos­ta­lji­va­nju i po­zi­ci­oni­ra­nju se­be kao po­kre­ta­ča kva­li­tet­nih druš­tve­nih pro­mje­na.

Ra­ču­nar­ske vje­šti­ne

U skla­du s ti­me, u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci Mi­cro­soft Hrvatska je u su­rad­nji s broj­nim part­ne­ri­ma odr­žao broj­ne ak­tiv­nos­ti i ra­di­oni­ce ko­ji­ma je mla­di­ma pru­že­na pri­li­ka za usva­ja­njem no­vih zna­nja i vje­šti­na iz po­dru­čja teh­no­lo­gi­je, po­se­bi­ce ra­ču­nar­stva. Po­s­ljed­nja u ni­zu bi­la je ra­di­oni­ca Naj­mo­der­ni­ji onli­ne sof­tve­ri za ve­ću pro­duk­tiv­nost, odr­ža­na po­čet­kom lip­nja, na­mi­je­nje­na uče­ni­ci­ma sred­njih ško­la i fa­kul­te­ta, a iza ko­je kao or­ga­ni­za­cij­ski tim sto­je Mi­cro­soft Hrvatska i Po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor Si­sak – PISAK. Cilj ra­di­oni­ce, na ko­joj je su­dje­lo­va­lo go­to­vo 60 mla­dih iz Teh­nič­ke ško­le Si­sak, Gim­na­zi­je Si­sak i Me­ta­lur­škog fa­kul­te­ta u Si­sku, bio je upoz­na­ti mla­de sa sof­tve­ri­ma ko­ji su im bes­plat­no dostupni kao i po­ka­za­ti nji­ho­vu pri­mje­nu za sva­kod­nev­ne za­dat­ke s ko­ji­ma se su­sre­ću ti­je­kom obra­zo­va­nja i ko­ji će im ko­ris­ti­ti kas­ni­je u pos­lo­va­nju. Dio je to ši­reg pro­jek­ta Po­du­zet­nič­kog in­ku­ba­to­ra Si­sak – PISAK ko­jim se že­li stvo­ri­ti okru­že­nje ko­je će svo­jim zna­nji­ma, kva­li­te­tom i umre­ža­va­njem ino­va­tiv­nih ide­ja omo­gu­ći­ti ra­zvoj ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva, star­tup kom­pa­ni­ja i do­brih po­du­zet­nič­kih pro­je­ka­ta. “Do­la­skom Mi­cro­sof­to­vih struč­nja­ka i teh­no­lo­gi­je u PISAK, otva­ra­ju se no­ve mo­guć­nos­ti i pri­li­ke ra­zvo­ja spe­ci­fič­nih zna­nja i vje­šti­na u Si­sku i vje­ru­je­mo da je to tek po­če­tak us­pješ­ne su­rad­nje kroz ko­ju će se ra­zvi­ti Mi­cro­soft ino­va­cij­ski cen­tar u PISAKu. Mla­di lju­di, stu­den­ti i uče­ni­ci ta­ko će u Si­sku mo­ći uči­ti od naj­bo­ljih IT struč­nja­ka, ra­di­ti sa naj­no­vi­jim ala­ti­ma i ra­zvi­ti no­va kon­ku­rent­na IT zna­nja i vje­šti­ne”, po­ru­či­la je vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta PISAK Kru­nos­la­va Ko­si­na – Mi­lu­ti­no­vić.

U skla­du s Mi­cro­sof­to­vom mi­si­jom pri­pre­me no­vih sna­ga za po­du­zet­nič­ke pot­hva­te na tr­ži­štu ra­da na svjet­skoj se ra­zi­ni or­ga­ni­zi­ra­ju i jed­nod­nev­na do­ga­đa­nja u sklo­pu ko­jih mla­di ima­ju pri­li­ku ste­ći no­va zna­nja i pris­tup in­for­ma­ci­ja­ma. Do sad je tak­vim ak­tiv­nos­ti­ma na glo­bal­noj ra­zi­ni obu­hva­će­no vi­še od 300 mi­li­ju­na mla­dih u vi­še od 100 ze­ma­lja svi­je­ta, dok je u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj Yo­ut­hSpark Li­ve u trav­nju ove go­di­ne odr­žan dru­gu go­di­nu za re­dom. Za­gre­bač­ki je Yo­ut­hSpark Li­ve na cje­lod­nev­na pre­da­va­na i ra­di­oni­ce o ICT teh­no­lo­gi­ja­ma pri­vu­kao vi­še od 80 uče­ni­ka sred­njih ško­la iz Za­gre­ba, Kra­pi­ne i Za­bo­ka. Do­ga­đaj je re­ali­zi­ran u su­rad­nji kom­pa­ni­je Mi­cro­soft Hrvatska s Udru­gom Fon­da­ci­ja Mo­za­ik, služ­be­nim pred­stav­ni­kom glo­bal­ne Udru­ge Tech So­up Bal­kans, ko­ja pru­ža po­dr­šku or­ga­ni­za­ci­ja­ma ci­vil­nog sek­to­ra za una­p­rje­đe­nje ko­ri­šte­nja i pri­mje­nu naj­no­vi­jih teh­no­lo­gi­ja u sva­kod­nev­nom ra­du, te Vi­so­kim uči­li­štem Al­ge­bra. “Že­lje­li smo osi­gu­ra­ti uklju­či­va­nje ve­ćeg bro­ja uče­ni­ka s ve­ćeg po­dru­čja, no op­ti­mal­no je da na do­ga­đa­nju bu­de oko 100 uče­ni­ka. Vo­lje­li bi­smo slje­de­će go­di­ne uklju­či­ti vi­še su­di­oni­ka u pro­jekt i vje­ru­jem da će­mo mo­ći na­pra­vi­ti is­ko­rak slu­že­ći se us­lu­gom Skype for Bu­si­ness, a ti­me omo­gu­ći­ti pra­će­nje do­ga­đa­nja i na dru­gim lo­ka­ci­ja­ma”, re­kao je vo­di­telj od­no­sa s jav­noš­ću Mi­cro­soft Hrvatska Go­ran Pi­var­ski.

Iz kom­pa­ni­je Mi­cro­soft Hrvatska po­ru­ču­ju i da u svo­je ak­ci­je re­do­vi­to uklju­ču­ju vi­še za­in­te­re­si­ra­nih stra­na po­put CARne­ta ko­ji pru­ža struč­nu po­moć pri oda­bi­ru ško­la te Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti i spor­ta i Agen­ci­je za stru­kov­no obra­zo­va­nje i obra­zo­va­nje odras­lih ko­ji su ta­ko­đer da­li svo­ji do­pri­nos. “Yo­ut­hSpark je us­mje­ren na dje­cu od 15 do 18 go­di­na i oda­ziv na do­ga­đa­nje je go­to­vo sto­pos­to­tan. Rav­na­te­lji i uči­te­lji ško­la već pri pr­vom kon­tak­tu uvi­đa­ju vri­jed­nost ini­ci­ja­ti­ve jer mla­di do­bi­va­ju pri­li­ku uči­ti od IT struč­nja­ka i pri­li­ku da s nji­ma ko­mu­ni­ci­ra­ju o prak­tič­nim stva­ri­ma u pos­lo­va­nju”, nas­tav­lja Pi­var­ski.

Po­vrat­ne su in­for­ma­ci­je, ka­že, re­dom vr­lo po­zi­tiv­ne. Mla­di pre­da­va­nja vi­de kao in­te­re­sant­na i po­uč­na, a za­nim­ljiv je i ve­lik in­te­res za ICT i STEM po­dru­čje. “Pri­mje­ri­ce, na ovo­go­diš­njem Yo­ut­hSpark Li­ve do­ga­đa­nju 61 posto su­di­oni­ka se iz­jas­ni­lo da na­mje­ra­va gra­di­ti ka­ri­je­ru u ICTu, dok 65 njih že­li po­kre­nu­ti vlas­ti­ti biz­nis. U trav­nju smo ta­ko­đer or­ga­ni­zi­ra­li i Di­giGir­lz do­ga­đa­nje ko­je za cilj ima uče­ni­ce u sred­njim ško­la­ma za­in­te­re­si­ra­ti za teh­no­lo­gi­ju i ICT. Oku­pi­li smo 90 uče­ni­ca iz šest sred­njih ško­la i, pre­ma an­ke­ti, čak 47 posto uče­ni­ca se iz­jas­ni­lo da že­li gra­di­ti ka­ri­je­ru u ICTu. To je da­le­ko iz­nad tre­nu­tač­nog pro­sje­ka i u Hr­vat­skoj i Eu­rop­skoj Uni­ji“, za­klju­čio je Pi­var­ski.

Pres­tiž­na na­tje­ca­nja

Uz na­ve­de­no, Mi­cro­soft Hrvatska pro­vo­di ak­tiv­nos­ti na­mi­je­nje­ne i stu­den­ti­ma. Osim Yo­ut­hSpark Li­vea, po­čet­kom trav­nja je na lo­kal­nom fi­na­lu Mi­cro­soft Ima­gi­ne Cu­pa, naj­ve­ćeg i naj­pres­tiž­ni­jeg svjet­skog stu­dent­skog na­tje­ca­nja u ko­jem se stu­den­ti na­tje­ču u ra­zvi­ja­nju ino­va­tiv­nih apli­ka­ci­ja, ra­ču­nal­nih iga­ra te rje­še­nja ko­ja rje­ša­va­ju ne­ki od go­ru­ćih svjet­skih pro­ble­ma ili pro­ble­ma u za­jed­ni­ci, pred­stav­ljen i po­bjed­nič­ki pro­jekt u Hr­vat­skoj. Ri­ječ je o Juwo Ho­me fri­end apli­ka­ci­ji ko­ju je pred­sta­vio stu­dent pe­te go­di­ne Fa­kul­te­ta elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva (FER), Ma­ti­ja Sr­bić.

Proizvod je iz po­dru­čja in­ter­ne­ta stva­ri (IoT) i ra­zvi­jen je po­mo­ću Ras­p­ber­ry Pi ure­đa­ja ko­ji ko­mu­ni­ci­ra s Azu­re­om, od­nos­no Obla­kom, dok mu je os­nov­na za­da­ća bri­ga za si­gur­nost dje­ce unu­tar ku­ćans­tva ka­ko se ne bi oz­li­je­di­li.

PD

Na ra­di­oni­ci u Si­sku mla­di su se upoz­na­li s sof­tve­ri­ma ko­ji su im dostupni bes­plat­no

PD

Po­bjed­nik Ima­gi­ne Cup na­tje­ca­nja Ma­ti­ja Sr­bić sa struč­nim ži­ri­jem

PD

Su­di­oni­ci Mi­cro­sof­to­vog pro­gra­ma Yo­ut­hSpark Li­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.