Tim Bot­tomLi­ne apli­ka­ci­jom An­gler po­bi­je­dio na App Start Con­tes­tu

Oda­bra­ni naj­bo­lji Za­vr­ši­lo stu­dent­sko na­tje­ca­nje u iz­ra­di mo­bil­nih i web apli­ka­ci­ja u or­ga­ni­za­ci­ji eStu­den­ta

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

An­gler. Ri­ječ je o mo­bil­noj apli­ka­ci­ji ko­ja rje­ša­va ge­ome­trij­ske za­dat­ke ko­ris­te­ći smar­tp­ho­ne ka­me­ru. Dru­go mjes­to i 13.000 ku­na osvo­jio je Te­amBa­sket sa svo­jom apli­ka­ci­jom Ba­sket, a tre­će mjes­to i 7000 ku­na osvo­jio je tim Cof­fe­eBre­ak s apli­ka­ci­jom Gu­ideTra­vel. Po­di­je­lje­ne su na­gra­de za naj­bo­lji di­zajn u vri­jed­nos­ti 3000 ku­na i na­gra­da za naj­bo­lju pre­zen­ta­ci­ju u vri­jed­nos­ti ti­su­ću ku­na. Adri­an Žga­ljić, član po­bjed­nič­kog ti­ma Bot­tomLi­ne ka­že da će dio na­gra­de ulo­ži­ti u dalj­nji ra­zvoj apli­ka­ci­ja jer ona ima ve­li­ki po­ten­ci­jal sto­ga će nas­ta­vi­ti s ra­zvo­jem i na­kon ASC-a.

Već de­ve­to iz­da­nje

Ot­krio je ka­ko će se usko­ro apli­ka­ci­ja mo­ći pre­uze­ti na Go­ogle Playu te da se pla­ni­ra­ju pri­ja­vi­ti i na FERov S. PO.C.K. pro­gram. App Start Con­test se us­pješ­no odr­žao već de­ve­tu go­di­nu, a oču­va­nju te tra­di­ci­je do­pri­ni­je­li su stu­den­ti vo­lon­te­ri ko­ji su ujed­no i čla­no­vi udru­ge eStu­dent.

“Ka­da se ra­di o pro­jek­tu u ko­jem su­dje­lu­je ve­lik broj lju­di raz­li­či­tih pro­fi­la te­ško je pos­ta­vi­ti ne­ka oče­ki­va­nja, zbog to­ga je ci­je­li ti­jek na­tje­ca­nja još uz­bud­lji­vi­ji. Mo­gu re­ći da sam za­do­volj­na is­ho­dom jer smo uz po­dr­šku part­ne­ra na­tje­ca­nja i Fa­kul­te­ta elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva us­pje­li pru­ži­ti pri­li­ku za ra­zvoj još jed­noj ge­ne­ra­ci­ji na­tje­ca­te­lja”, za­klju­či­la je Re­be­ka Pu­gar, čla­ni­ca eStu­den­ta i vo­di­te­lji­ca App Start Con­tes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.