HLADNO PROLJEĆE

SNIZILO DOBIT H&M-A

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Šved­ski la­nac tr­go­vi­na odje­ćom Hen­nes & Ma­uritz (H&M) iz­vi­jes­tio je o znat­no ma­njoj do­bi­ti u dru­gom fi­skal­nom tro­mje­se­čju zbog ja­kog do­la­ra i ne­uobi­ča­je­no ni­skih pro­ljet­nih tem­pe­ra­tu­ra ko­je su za­ko­či­le pro­da­ju. U raz­dob­lju od ožuj­ka do svib­nja ne­to dobit H&M-a sma­nje­na je 17 posto, na 5,36 mi­li­jar­di šved­skih kruna (575 mi­li­ju­na eura). U gru­pi iz­dva­ja­ju u pr­vom re­du vi­še tro­ško­ve na­ba­ve po­ve­za­ne s ja­kim do­la­rom te po­ja­ča­na sni­že­nja, ali i ne­po­volj­ne vre­men­ske pri­li­ke. U svibnju pro­da­ja je bi­la pu­no bo­lja i po­sko­či­la je de­vet posto, od­nos­no 11 posto ako se uz­mu u ob­zir ka­len­dar­ski fak­tor. Naj­sla­bi­ji re­zul­ta­ti za­bi­lje­že­ni su na ve­li­kim eu­rop­skim tr­ži­šti­ma - Nje­mač­koj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Fran­cu­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.