MMF: EKO­NO­MI­JA SAD-A

Oče­ku­je se rast U DOBROM JE STANJU ////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ko je gos­po­dar­stvo op­će­ni­to u do­broj for­mi, a rast bi tre­bao ponovno do­bi­ti na za­ma­hu una­toč pre­ci­je­nje­nom do­la­ru, oci­je­ni­li su u Me­đu­na­rod­nom mo­ne­tar­nom fon­du (MMF), upo­zo­riv­ši ipak da pre­vi­še Ame­ri­ka­na­ca ži­vi u si­ro­maš­tvu. U MMF-u oče­ku­ju da će ame­rič­ko gos­po­dar­stvo u 2016. go­di­ni po­ras­ti za 2,2 posto, od­nos­no da će rast bi­ti ne­što sla­bi­ji od ra­ni­je pro­ji­ci­ra­nih 2,4 posto. MMF is­ti­če da 46,7 mi­li­ju­na ili 15 posto Ame­ri­ka­na­ca ži­vi is­pod ra­zi­ne si­ro­maš­tva, uklju­ču­ju­ći tre­ći­nu ku­ćans­ta­va ko­je vo­de že­ne.

BDP ras­te 2,2%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.