I DRU­GI KVARTAL

PRO­DA­JA TESCA RASLA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Opo­ra­vak bri­tan­skog tr­go­vač­kog lan­ca Tes­co po­pri­ma sve jas­ni­je obri­se na­kon što je ra­ču­no­vod­stve­ni skan­dal zbog na­pu­hi­va­nja do­bi­ti pri­je dvi­je go­di­ne go­to­vo uni­štio kom­pa­ni­ju. Tes­co je u če­t­vr­tak obja­vio da je pro­da­ja u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu rasla i dru­gi uzas­top­ni kvartal. Rast pro­da­je od 0,3 posto ne­što je bo­lji od oče­ki­va­nja ana­li­it­ča­ra ko­ji su oče­ki­va­li 0,2 posto ras­ta. Za ovu go­di­nu naj­ve­ći bri­tan­ski tr­go­vac pla­ni­ra ope­ra­tiv­nu dobit od 1,18 mi­li­jar­di fun­ti. Di­oni­ca Tesca u če­t­vr­tak je oja­ča­la 2,6 posto.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.