SLAVNI TROJAC SELI SE

S TV EKRANA U KAZALIŠTE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Po­pu­lar­ni bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki glu­mac Se­nad Bašić ne­dav­no je po­kre­nuo vlas­ti­tu pro­du­cent­sku tvrt­ku Baš Pro­duk­ci­ja, a nje­zin pr­vi pro­jekt ka­za­liš­na je pred­sta­va “Sjaj­ni mom­ci”. U njoj su glu­mač­ke sna­ge s Ba­ši­ćem uje­di­ni­li nje­go­ve ko­le­ge Mus­ta­fa Na­da­re­vić i Mo­amer Ka­su­mo­vić, ko­ji su se kao trojac u ci­je­loj re­gi­ji pros­la­vi­li u te­le­vi­zij­skoj se­ri­ji “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan”. Sa­da će za­jed­no, ba­rem pri­vre­me­no, s te­le­vi­zij­skih ekrana pre­se­li­ti na ka­la­ziš­nu po­zir­ni­cu, a pre­mi­je­ra “Sjaj­nih mo­ma­ka” tre­ba­la se odr­ža­ti ju­čer u Hr­vat­skom do­mu Her­ceg Stje­pan Ko­sa­ča u Mos­ta­ru. Ina­če, ra­đe­na je po tek­s­tu Ne­ila Si­mo­na “Sun­shi­ne Boys”. Za por­tal Ak­ta.ba Se­nad Bašić ot­kri­va ka­ko je Baš Pro­duk­ci­ja os­no­va­na i za re­ali­za­ci­ju dru­gih pro­je­ka­ta. Plan je u njih, ve­li, uklju­či­ti stu­den­te pro­duk­ci­je, ali i os­ta­le stu­den­te Aka­de­mi­je scen­skih umjet­nos­ti. Pmoć oko vlas­ti­ta biz­ni­sa oče­ku­je i od si­na, ko­ji je stu­dent tre­ća­ego­di­na pro­duk­ci­je i na ko­je­ga će, ka­že, pre­ni­je­ti svo­je is­kus­tvo i is­kus­tvo svo­jih ko­le­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.