Pričajmo o startupima, a ne o po­li­ti­ci

Solarni sus­tav Bez po­li­ti­ke Ži­vot s da­le­ko ma­nje po­li­ti­ke ne­go što smo iz­lo­že­ni u Hr­vat­skoj ve­li­ko je olak­ša­nje za sve ko­ji po­sao ra­de u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, a ka­ko bi se po­li­ti­ka odvo­ji­la od pri­li­ke da na sva­koj inves­ti­ci­ji i po­du­zet­nič­koj ini­ci­ja­ti­vi brst

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

ni­je ili lo­kal­ne za­jed­ni­ce, zna­či ne­ki jav­ni en­ti­te­ti pre­ko ko­jih pak gos­po­dar­stvom uprav­lja­ju po­li­tič­ke stran­ke i nji­ho­vi stra­nač­ki me­na­dže­ri.

Za­to se sva­ka ima­lo sa­dr­žaj­ni­ja ras­pra­va o gos­po­dar­stvu svo­di na po­li­tič­ku ori­jen­ta­ci­ju, svje­to­na­zor i po­li­tič­ke ve­ze. Ne­po­sred­no pri­je Brexi­ta pro­veo sam tje­dan da­na u Lon­do­nu upoz­na­ju­ći no­vu hr­vat­sku emi­gra­ci­ju. Ri­ječ je ma­hom o us­pješ­nim mla­dim lju­di­ma ko­ji su bi­li us­pješ­ni i u Hr­vat­skoj. Ne­ću vam pri­ča­ti gdje je ljep­še ži­vje­ti, jer to je su­bjek­tiv­na stvar. Me­đu­tim, objek­tiv­no, tim je mla­dim lju­di­ma u Lon­do­nu ne­mjer­lji­vo lak­še pos­lo­va­ti ne­go u Hr­vat­skoj.

Osob­ne pre­po­ru­ke

Kao i u Hr­vat­skoj, ta­ko i u Lon­do­nu ne mo­že­te us­pje­ti bez do­brih ve­za. No, ta­mo kad se go­vo­ri o ve­za­ma ne mis­li se na po­li­tič­ka poz­nans­tva već na ona pos­lov­na ko­ja mo­gu po­t­vr­di­ti va­še is­kus­tvo, re­zul­ta­te i to kak­va ste oso­ba. Pri­vat­nog biz­ni­sa na svim ra­zi­na­ma ima do­volj­no da ne mo­ra­te poz­na-

bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.