SVA­KA SA­DR­ŽAJ­NI­JA RAS­PRA­VA O GOS­PO­DAR­STVU U HR­VAT­SKOJ

SVO­DI SE NA PO­LI­TIČ­KU ORI­JEN­TA­CI­JU, SVJE­TO­NA­ZOR I PO­LI­TIČ­KE VE­ZE

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

ni­su pri­si­lje­ni gu­bi­ti sa­te kon­ti­nu­ira­no se obra­zo­va­ti o uvje­ti­ma pos­lo­va­nja. Ži­vot i rad ta­da se svo­de na ino­va­ci­je u va­šem po­lju, Euro, otva­ra­nje no­vog kri­la mu­ze­ja Ta­te, is­tra­ži­va­nje gdje lje­to­va­ti u Hr­vat­skoj i gdje se u Lon­do­nu do ta­da do­bro za­ba­vi­ti. A us­pje­si star­tu­pa u Lon­do­nu u tak­vim uvje­ti­ma ne­ka­ko se češ­će pro­ma­tra­ju kao is­kre glo­bal­nih pro­mje­na. Ma­lo tak­vih uvje­ta do­bro bi doš­lo i startupima u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.