NA WALL STREETU

PLJUŠTE OPTUŽNICE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Tu­ži­telj na Man­hat­ta­nu ove je go­di­ne uba­cio u vi­šu br­zi­nu ka­ko bi pred li­ce prav­de do­veo bro­ke­re s Wall Stre­eta ko­ji su se ogri­je­ši­li o za­kon. Dr­žav­ni od­vjet­nik Pre­et Bha­ra­ra, poz­nat po po­di­za­nju op­tuž­ni­ca ko­je su bi­le zna­čaj­no po­pra­će­ne u me­di­ji­ma, ti­je­kom ove go­di­ne po­dig­nuo je 11 op­tuž­ni­ca zbog tr­go­va­nja vri­jed­nos­ni­ca­ma na te­me­lju pov­la­šte­nih in­for­ma­ci­ja. Za us­po­red­bu, ti­je­kom ci­je­le proš­le go­di­ne po­dig­nu­te su če­ti­ri optužnice. Me­đu nji­ma je i Sa­njay Val­va­ni, me­na­džer u hed­ge fon­du Vi­si­um Asset Ma­na­ge­ment ko­ji je u po­ne­dje­ljak po­či­nio sa­mo­uboj­stvo, tje­dan da­na na­kon što je op­tu­žen. Naj­vi­še op­tu­že­nih fi­nan­ci­ja­ša - njih 17 - bi­lo je 2012. go­di­ne. Ina­če, Bha­ra­ra je pre­uzeo duž­nost tu­ži­te­lja 2009. go­di­ne, a do sa­da je po­di­gao optužnice pro­tiv 107 oso­ba. Ame­rič­ki od­vjet­ni­ci is­ti­ču ka­ko je in­saj­der­sko tr­go­va­nje te­ško do­ka­zi­vo, pa ve­lik broj op­tuž­ni­ca ne zna­či i da će re­zul­ti­ra­li pre­su­da­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.