Stu­di­ja slo­ven­ske vla­de po­ka­za­la po­tre­bu hit­ne mi­ro­vin­ske re­for­me

Ne­po­volj­ni trend Udjel sta­ri­jih od 65 go­di­na sko­čio na 18 posto

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ljub­lja­na Slo­ve­ni­ja tre­ba hit­nu mi­ro­vin­sku re­for­mu ka­ko bi una­pri­je­di­la fi­skal­nu sta­bi­li­za­ci­ju jer se udio stanovništva sta­ri­jeg od 65 go­di­na sa 11 posto 1991. po­ve­ćao na 18 posto, a mo­gao bi se udvos­tru­či­ti slje­de­ćih 30 go­di­na, upo­zo­ra­va se u stu­di­ji Ure­da za ma­kro­eko­nom­ske ana­li­ze (UMAR) slo­ven­ske vla­de. Di­rek­tor UMARa Bo­š­tjan Vas­le ka­zao je da je pro­blem sta­re­nja stanovništva u Slo­ve­ni­ji me­đu naj­iz­ra­že­ni­ji­ma u Eu­ro­pi. Pre­ma ne­kim pro­jek­ci­ja­ma, ne po­duz­mu li se po­treb­ne mje­re i ne uve­du pro­mje­ne, mi­ro­vin­ski, so­ci­jal­ni i zdrav­s­tve­ni jav­ni iz­da­ci po­ve­za­ni sa sta­re­njem stanovništva mo­gli bi sa 20 posto na­ras­ti na 25 posto BDPa do 2060. go­di­ne. Vla­da že­li uves­ti pos­tup­no po­ve­ća­nje do­bi za umi­rov­lje­nje na 67 go­di­na, uz naj­ma­nje 15 go­di­na rad­nog sta­ža. Mo­guć­nost od­la­ska u pri­je­vre­me­nu mi­ro­vi­nu bi se uki­nu­la, a rast mi­ro­vi­na vi­še ve­zao uz rast ži­vot­nih tro­ško­va, a ma­nje uz rast pro­sječ­nih pla­ća, kao što je sa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.