Za RH du­lje raz­dob­lje jef­ti­nog nov­ca

Fi­nan­cij­ski po­gled Eko­nom­ski ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da će naj­vi­šu ci­je­nu pla­ti­ti sa­mi Bri­tan­ci

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dok se Eu­ro­pa opo­rav­lja od šo­ka da je Brexit ipak iz­gla­san, sve se vi­še go­vo­ri o ci­je­ni bri­tan­skog iz­la­ska iz EU, ka­ko na eko­nom­skom ta­ko i po­li­tič­kom pla­nu. Želj­ko Lo­vrin­če­vić iz Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta is­ti­če da ne­po­sred­nih šte­ta Brexi­ta za Hr­vat­sku ne­ma s ob­zi­rom na skrom­nu di­rek­t­nu rob­nu raz­mje­nu. “Re­zul­ta­ti re­fe­ren­du­ma si­gur­no će od­go­di­ti od­lu­ke FEDa o po­di­za­nju re­fe­rent­nih ka­mat­nih sto­pa či­me si je Hr­vat­ska po­s­lje­dič­no ‘ku­pi­la’ još naj­ma­nje po­la go­di­ne jef­ti­nog nov­ca”, ka­že Lo­vrin­če­vić. Zna­ko­vi­to je što su tr­ži­šta ka­pi­ta­la naj­vi­še re­agi­ra­la u zem­lja­ma po­put Špa­njol­ske i Por­tu­ga­la, rub­nim zem­lja­ma EU ko­je ovi­se o ino­fi­nan­ci­ra­nju. Una­toč ni­skoj ci­je­ni ka­pi­ta­la u svi­je­tu, a go­vo­ri­mo o glo­bal­nom pre­se­da­nu da vi­še od 40% svjet­skog por­t­fe­lja dr­žav­nih obvez­ni­ca no­si ne­ga­tiv­ne pri­no­se, za nas je vr­lo ne­iz­vjes­no što će pre­su­di­ti rej­ting agen­ci­je. La­ko se mo­že do­go­di­ti, ka­že naš su­go­vor­nik, da nam kom­bi­na­ci­ja do­ma­će po­li­tič­ke i pos­t­brexi­tov­ske ne­iz­vjes­nos­ti pre­su­di te nam rej­ting bu­de ko­ri­gi­ran na­ni­že. “Po­s­lje­di­ce će osje­ti­ti Bri­ta­ni­ja kroz pad BDPa puno vi­še nego os­ta­lih 27 čla­ni­ca Uni­je”, sma­tra eko­no­mist Bo­ris Co­ta, do­da­ju­ći da u tom slu­ča­ju ne­ma di­le­me da će gos­po­dar­ski pad pra­ti­ti rast ne­za­pos­le­nos­ti. Na­kon po­pu­lis­tič­ke kam­pa­nje, sad je vri­je­me za pro­miš­lja­nje, ali i ja­ča­nje in­te­gra­ci­je unu­tar Uni­je.

Da­mir No­vot­ny dr­ži da je bri­tan­ska od­lu­ka po­s­lje­di­ca igre neo­d­go­vor­nih po­li­ti­ča­ra iz Kon­zer­va­tiv­ne stran­ke, a slič­ne ten­den­ci­je sad pri­je­te i os­tat­ku Eu­ro­pe. “Bri­tan­ska eko­no­mi­ja pri­je ula­ska u EU bi­la je iz­ra­zio ne­kon­ku­rent­na, da bi im Uni­ja stvo­ri­la ve­lik broj ra­nih mjes­ta, biz­ni­sa i fi­na­cij­ski sek­tor.

Ako do­đe do iz­la­ska, a mis­lim da sve ide pre­ma ne­kom kom­pro­mi­su da Bri­ta­ni­ja bu­de ne­for­mal­ni član po­seb­nog sta­tu­sa, stra­dao bi pri­mar­no fi­nan­cij­ski sek­tor”, ka­že No­vot­ny.

Želj­ko Lo­vrin­če­vić iz Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta R. ANIĆ/PIXSELLIXSELL

G. JAKUŠ/ PIXSELLIXSELL

Eko­no­mist Bo­ris Co­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.