RUŠI REKORDE

SPLITSKI AERODROM

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Split­ska zrač­na lu­ka za vi­ken­da je za­bi­lje­ži­la oko 38.000 ti­su­ća put­ni­ka, što je 10-ak pos­to vi­še nego zad­njeg vi­ken­da u lip­nju 2015. “U do­sa­daš­njem di­je­lu lip­nja pro­met put­ni­ka je ve­ći oko 15% u do­no­su na is­ti lanj­ski mje­sec, a u pr­vih pet i pol mje­se­ci os­tva­ren je pro­met oko 503.000 put­ni­ka, što je 10,2% vi­še u us­po­red­bi s pr­vih pet i pol mje­se­ci proš­le go­di­ne”, re­kao je vo­di­telj služ­be pri­hva­ta i ot­pre­me Ma­te Mel­van. U svib­nju ove go­di­ne pr­vi put u po­vi­jes­ti split­ske zrač­ne lu­ke os­tva­ren je pro­met ve­ći od 200.000 put­ni­ka ti­je­kom tog mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.