Raz­du­ži­va­nje ne­po­vrat­no, Otok mo­ra oti­ći

Eu­ro­pa ne­ma ra­zu­mi­je­va­nja za mo­guć­nost da se Bri­ta­ni­ja pre­do­mis­li

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TOMISLAV PILI

Ada raz­mis­li­mo još jed­nom – že­lja je sve ve­ćeg bro­ja Bri­ta­na­ca na­kon što je re­zul­tat re­fe­ren­du­ma o člans­tvu u Eu­rop­skoj uni­ji za­tre­sao ta­moš­nju po­li­ti­ku, oja­čao tež­nje za neo­vis­noš­ću Škot­ske i odas­lao udar­ni val na glo­bal­na fi­nan­cij­ska tr­ži­šta. Tri mi­li­ju­na gra­đa­na Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva, ko­je sve ma­nje iz­gle­da uje­di­nje­no, pot­pi­sa­lo je do ne­dje­lje uju­tro pe­ti­ci­ju ko­jom tra­ži po­nov­no odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma o člans­tvu u EU. Ar­gu­ment za no­vi re­fe­ren­dum jest da gla­so­va­nje tre­ba bi­ti po­nov­lje­no ako je re­zul­tat ti­je­san na ma­nje od 75 pos­to iz­aš­lih bi­ra­ča. Pod­sje­ti­mo, u če­t­vr­tak je gla­so­va­nju pris­tu­pi­lo 72 pos­to bi­ra­ča.

Oči­to za Bri­tan­ce vri­je­di iz­re­ka da je ju­tro pa­met­ni­je od ve­če­ri, no neo­vis­no o to­me ho­će li bi­ti no­vog re­fe­ren­du­ma, šte­ta je već na­prav­lje­na. Os­tav­kom pre­mi­je­ra Da­vi­da Ca­me­ro­na zem­lja je os­ta­la bez vla­de, a u glav­noj opor­be­noj stran­ci vla­da pra­vi ka­os. Is­tak­nu­ti čla­no­vi La­bu­ris­tič­ke stran­ke re­dom okre­ću le­đa li­de­ru Je­remyju Cor­bynu, ko­ji je kor­mi­lo stran­ke pre­uzeo la­ni. I on je po­put Ca­me­ro­na bio za­go­vor­nik os­tan­ka, a la­bu­ris­ti tvr­de ka­ko ti­me dis­kre­di­ti­ra­ni Cor­byn ne mo­že stran­ci do­ni­je­ti po­bje­du na pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma.

S dru­ge stra­ne, od­lu­kom o Brexi­tu tež­nje Ško­ta za neo­vis­noš­ću opet do­la­ze u pr­vi plan. An­ke­ta u The Sun­day Pos­tu po­ka­zu­je ka­ko 59 pos­to Ško­ta sa­da po­dr­ža­va neo­vis­nost, a na re­fe­ren­du­mu pri­je dvi­je go­di­ne 45 pos­to je gla­so­va­lo za iz­la­zak iz za­jed­nič­ke dr­ža­ve. Eu­rop­ska uni­ja – ko­ja os­ta­je bez se­dam mi­li­jar­di eura bri­tan­skog do­pri­no­sa – tra­ži da Lon­don što pri­je po­kre­ne pro­ces raz­dru­ži­va­nja, ia­ko ni sa­ma ne zna što to “od­mah” toč­no zna­či: već su­tra u Bruxel­le­su na sas­tan­ku europ­skih še­fo­va dr­ža­va i vla­da ili za ne­ko­li­ko mje­se­ci. Ka­ko uop­će iz­gle­da taj pro­ces ra­zvo­da, ta­ko­đer ni­je do kra­ja jas­no jer je ipak ri­ječ o ne­za­mis­li­vom pre­se­da­nu. Na­ime, čla­nak 50. Li­sa­bon­skog ugo­vo­ra ko­ji pre­dvi­đa mo­guć­nost iz­la­ska ne­ke čla­ni­ce iz EU štu­ro i vr­lo op­će­ni­to opi­su­je pro­ce­du­ru.

U me­di­ji­ma se spo­mi­nje i te­ori­ja da bri­tan­ska vla­da ig­no­ri­ra re­zul­ta­te re­fe­ren­du­ma jer je neo­bve­zu­ju­ći, ali je ta­ko što ipak te­ško oče­ki­va­ti u de­mo­kra­ci­ji po­put bri­tan­ske, s vi­so­kim stup­njem od­go­vor­nos­ti po­li­tič­kih eli­ta. Pre­ma na­vo­di­ma me­di­ja ko­ji se po­zi­va­ju na vi­so­ke iz­vo­re u Bruxel­le­su, Eu­ro­pa ne­ma ra­zu­mi­je­va­nja za mo­guć­nost da se Bri­ta­ni­ja pre­do­mis­li: kad pro­ces raz­dru­ži­va­nja bu­de po­kre­nut, on se ne mo­že za­us­ta­vi­ti, Otok mo­ra oti­ći.

U ko­jem prav­cu da­lje kre­nu­ti na­kon Brexi­ta, pi­ta­nje je ko­je mu­či i glo­bal­na fi­nan­cij­ska tr­ži­šta. Za­sad je jed­no si­gur­no: od ri­zič­ni­je imo­vi­ne, po­put dionica, inves­ti­to­ri bježe, a na ci­je­ni su prvoklasne obveznice, čiji su prinosi još dublje za­ga­zi­li u ne­ga­tiv­ni te­ri­to­rij. Pri­nos na de­se­to­go­diš­nju nje­mač­ku obvez­ni­cu pao je na 0,17 pos­to, pa Nje­mač­ka tre­nu­tač­no za­ra­đu­je na inves­ti­to­ri­ma ko­ji joj po­su­đu­ju no­vac. Ina­če, glo­bal­na vri­jed­nost du­ga za ko­ji ulagači mo­ra­ju pla­ća­ti da bi po­su­di­li no­vac po­ve­ća­na je u pe­tak za 380 mi­li­jar­di do­la­ra, na go­le­mih 8,73 bi­li­ju­na do­la­ra.

Po­to­nu­će bur­zi ko­jem smo svje­do­či­li u pe­tak iz­bri­sa­lo je dva bi­li­ju­na do­la­ra glo­bal­nog bo­gat­stva, a 400 naj­bo­ga­ti­jih lju­di svi­je­ta zbog to­ga su si­ro­maš­ni­ji za 127,4 mi­li­jar­di do­la­ra. I ov­dje je naj­vi­še iz­gu­bi­la Eu­ro­pa. Aman­cio Or­te­ga, vlas­nik Za­re, “lak­ši” je za šest mi­li­jar­di do­la­ra.

OD DIONICA ULAGAČI BJEŽE, NA CI­JE­NI PRVOKLASNE OBVEZNICE, ČIJI SU PRINOSI DUBLJE U NEGATIVNOM

REUTERS

Nas­lov­ni­ca nje­mač­ko­ga Bil­da na­kon iz­gla­sa­va­nja Brexi­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.