Brexit ne­će ugro­zi­ti ovu se­zo­nu, no mo­gao bi idu­ću

Tu­ri­zam Bit će te­ško for­mi­ra­ti ci­je­ne za 2017. zbog od­no­sa euro-fun­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ka­ti­ca Ha­up­t­feld, vlas­ni­ca agen­ci­je Ka­ta­ri­na li­ne, sma­tra da iz­la­zak V. Bri­ta­ni­je iz EU ne­će ima­ti puno utje­ca­ja na ovu tu­ris­tič­ku se­zo­nu jer su ka­pa­ci­te­ti s tog tr­ži­šta većv uglav­nom pro­da­ni, a za V. Bri­ta­ni­ju ka­rak­te­ris­ti­čan je vr­lo ra­ni bo­oking. “No, ne­ke agen­ci­je već iz­la­ze s ka­ta­lo­zi­ma za 2017. s ‘ear­ly bird’ bo­okin­gom za ko­je smo već i da­li ci­je­ne, ali to će­mo sva­ka­ko osje­ti­ti idu­će go­di­ne. Tu­ro­pe­ra­te­ri će bi­ti u ve­li­kim pro­ble­mi­ma kod for­mi­ra­nja ci­je­na u ka­ta­lo­zi­ma za 2017. jer je te­ško prog­no­zi­ra­ti od­nos fun­te pre­ma euru i obr­nu­to, tu vam ne mo­gu puno po­mo­ći ni naj­ve­ći fi­nan­cij­ski spe­ci­ja­lis­ti...”, ka­že Ka­ti­ca Ha­up­t­feld.

Ia­ko će uvje­to­va­ti raz­na pres­la­gi­va­nja, Brexit ne­će utje­ca­ti na ra­zvoj pro­jek­ta na oto­ku Obo­nja­nu, re­kao nam je Kris­ti­jan Gr­že­tić, pred­stav­nik bri­tan­skih ula­ga­ča ko­ji su od Gra­da Ši­be­ni­ka do­bi­li kon­ce­si­ju i u pro­jekt Obo­njan do­sad ulo­ži­li vi­še od 15 mil. eura, a pr­ve gos­te oče­ku­ju kra­jem sr­p­nja. “Ne oče­ku­je­mo pro­mje­ne, ni­smo mi­je­nja­li pla­no­ve te i da­lje oče­ku­je­mo is­ti broj bri­tan­skih gos­ti­ju kao i pri­je Brexi­ta, vje­ru­je­mo da že­lja tu­ris­ta za kva­li­tet­nim lje­to­va­njem na­di­la­zi sve gra­ni­ce. Brexit ne­će utje­ca­ti ge­ne­ral­no na do­la­zak bri­tan­skih tu­ris­ta na Ja­dran, jer ta­mo Hr­vat­ska ima svo­ju re­pu­ta­ci­ju i do­bar rej­ting”, tvr­di Gr­že­tić. I na­kon pa­da fun­te, is­ti­če, i da­lje smo Britancima fi­nan­cij­ski po­volj­na des­ti­na­ci­ja.

Bo­ris Žgom­ba, pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih put­nič­kih agen­ci­ja (UHPA), ka­že ka­ko se ove tu­ris­tič­ke se­zo­ne po­s­lje­di­ce iz­la­ska V. Bri­ta­ni­je iz EU na hr­vat­ski tu­ri­zam ne­će osje­ti­ti. “Na­vi­ke bri­tan­skih gos­ti­ju su tak­ve da ra­no re­zer­vi­ra­ju pu­to­va­nje, smje­štaj za ovu go­di­nu već je re­zer­vi­ran. Krat­ko­roč­no, slab­lje­njem fun­te eko­nom­ska moć Bri­ta­na­ca će pas­ti u odre­đe­noj mje­ri, ali to ne­će znat­no utje­ca­ti na pad nji­ho­ve po­troš­nje u Hr­vat­skoj. No, ako se ovi sce­na­ri­ji nas­ta­ve, u du­gom raz­dob­lju po­s­lje­di­ce bi mo­gle bi­ti zna­čaj­ne”, naj­av­lju­je Žgom­ba.

PXL

Britancima smo omi­lje­no tu­ris­tič­ko odre­di­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.