Slabe šanse za plan smje­na u Podravki

Politika protiv politike V.d. gra­do­na­čel­ni­ka Ko­priv­ni­ce M. Jak­šić op­tu­žio Vla­du i DUUDI za po­li­tič­ko ka­dro­vi­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN

Za pro­mje­ne u NO-u na skup­šti­ni tre­ba 75-pos­tot­na po­dr­ška, kao i za sta­tu­tar­no pos­tro­že­nje uvje­ta za Upra­vu

Po­drav­ka je opet po­pri­šte po­li­tič­kih pri­pe­ta­va­nja. Mi­šel Jak­šić, mla­di SDPo­vac na duž­nos­ti gra­do­na­čel­ni­ka Ko­priv­ni­ce, obru­šio se na teh­nič­ku Vla­du i Dr­žav­ni ured za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom zbog do­pu­na dnev­nog re­da skup­šti­ne Po­drav­ke. DUUDI pred­la­že ime­no­va­nje 4 no­va čla­na Nad­zor­nog od­bo­ra i iz­mje­ne Sta­tu­ta. Ta je in­ter­ven­ci­ja doš­la na­kon što je NO uoči sa­zi­va­nja skup­šti­ne (za 22. sr­p­nja) us­pio do­go­vo­ri­ti tek kom­pro­mis da se SDPo­vu Mi­la­nu Sto­ja­no­vi­ću i re­vi­zor­skoj struč­nja­ki­nji Iva­ni Ma­to­vi­ni po sko­rom is­te­ku man­dat pro­du­lji za go­di­nu dana.

Uz za­mje­ne za njih, DUUDI je pred­lo­žio i opo­ziv Ma­te Cr­k­ven­ca i Ive Dru­ži­ća. Za no­ve nad­zor­ni­ke no­mi­ni­ra­li su An­tu Ba­ju s Ins­ti­tu­ta za jav­ne fi­nan­ci­je, no­vog še­fa CERPa Mir­ka Vo­la­re­vi­ća te Da­vo­ra Va­ši­če­ka s ri­ječ­kog Eko­nom­skog fa­kul­te­ta i Mos­to­va in­že­nje­ra Ivu Gra­bov­ca. Iz­mje­na­ma Sta­tu­ta pos­tro­ži­li bi uvje­te za ime­no­va­nje pred­sjed­ni­ka i čla­no­va Upra­ve. U to­me ne­ki iš­či­ta­va­ju plan eli­mi­ni­ra­nja sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Zvo­ni­mi­ra Mr­ši­ća. Jer, za tu se funk­ci­ju umjes­to 5 pred­la­že naj­ma­nje 10 go­di­na is­kus­tva “u uprav­lja­nju i ru­ko­vo­đe­nju u gos­po­dar­stvu”. Fi­nan­ci­ja­ši su ma­hom protiv for­mal­nih tri­ko­va za smjene me­na­dže­ra, ali bi ra­do po­le­mi­zi­ra­li o to­me je li lanj­ska do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja is­ko­ri­šte­na op­ti­mal­no, oprav­da­va­ju li si­ner­gi­je ak­vi­zi­ci­ju Ži­ta, je­su li Be­lu­pu (ne)po­treb­ni no­vi ka­pa­ci­te­ti ili npr. ko­ji su do­me­ti ula­ga­nja u tr­ži­šte Afri­ke. Ka­ko bi­lo, bar do­ne­dav­no za jed­nog od kan­di­da­ta za Mr­ši­će­vo mjes­to slo­vio je Ma­rin Pu­car, po­drav­kaš ko­ji je do­la­skom Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je pre­šao u Zve­če­vo.

Teh­nič­ku Vla­du Jak­šić je op­tu­žio za po­ku­šaj po­li­tič­kog ka­dro­vi­ra­nja i “ra­zuz­da­ne po­te­ze ia­ko je već ras­pu­šte­na”. DUUDIjev plan dr­ži ne­za­ko­ni­tim pa je za­tra­žio hit­ne sas­tan­ke s Ti­ho­mi­rom Ore­ško­vi­ćem i še­fom DUUDIja To­mis­la­vom Bo­ba­nom. Či­ni se da ne mis­li da ‘bra­ni’ kom­pa­ni­ju od politike upra­vo s po­zi­ci­ja politike. No­vi­na­re je ugos­tio u pros­to­ri­ma grad­ske upra­ve. Grad ni­je di­oni­čar Po­drav­ke. No, politički go­vor vjež­bao je i za ski­da­nja Po­drav­ke s lis­te stra­te­ških udje­la, kad su jed­na­ko gor­lji­vi protiv “pro­da­je Po­drav­ke” (tj. pre­os­ta­lih 25%) bi­li i grad­ski ha­de­ze­ov­ci. Do­sad nit­ko ni­je po­nu­dio su­vi­sao raz­log za­što bi pa­ket dionica Po­drav­ke bio stra­te­ški. Ali taj plan sad je iona­ko na le­du. A ka­ko i za smjene NOa i iz­mje­ne Sta­tu­ta tre­ba 75% po­dr­ške na skup­šti­ni, te od­lu­ke ta­ko­đer ni­su iz­gled­ne. Ko­nač­no, ni ka­drov­ska ov­la­da­va­nja važ­nim dr­žav­nim sus­ta­vi­ma Ore­ško­vi­će­voj Vla­di ni­su iš­la od ru­ke ni dok se ni­je zva­la teh­nič­kom.

PIXSELL

DUUDI na če­lu s T. Bo­ba­nom pred­lo­žio iz­mje­ne sta­tu­ta s uvje­ti­ma za Upra­vu ko­je ak­tu­al­ni pred­sjed­nik ne is­pu­nja­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.