LU­KA RA­JIĆ ROD­NOM KO­NJI­CU

Vi­jes­ti PO­MA­ŽE OPET

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Vlas­nik Lu­ra gru­pe, po­du­zet­nik Lu­ka Ra­jić, po­sjet rod­nom Ko­nji­cu u BiH obi­lje­žio je dvje­ma do­na­ci­ja­ma. Da­ro­vao je 40.000 ko­nver­ti­bil­nih ma­ra­ka (KM) za iz­grad­nju ogra­de no­ve dža­mi­je te 16.000 KM za no­vu opre­mu Mu­zič­ko­me cen­tre Re­zo­nan­ca, či­je je os­ni­va­nje po­tak­nuo pri­je dvi­je go­di­ne, pri­op­ći­li su iz Lu­ra gru­pe.

PD

Dar is­lam­skoj za­jed­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.