HZZ za­us­ta­vio po­du­zet­ni­ci­ma naj­važ­ni­je ak­tiv­ne mje­re za­poš­lja­va­nja

Fi­ja­sko Na­kon mje­se­ci zas­to­ja, Za­vod za za­poš­lja­va­nje od pet­ka ne za­pri­ma i ne odo­bra­va zah­tje­ve pos­lo­da­va­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Mla­di u pro­gra­mu struč­nog os­po­sob­lja­va­nja već ne­ko­li­ko mje­se­ci ni­su mo­gli do svo­jih nak­na­da za rad

Mje­re ak­tiv­ne politike za­poš­lja­va­nja ko­je pro­vo­di Hr­vat­ski za­vod za­poš­lja­va­nje (HZZ) u pro­tek­lih su šest mje­se­ci do­ži­vje­le fi­ja­sko. Ia­ko su od­go­vor­ni tvr­di­li da se ra­di­lo o jed­no­krat­nom i pri­vre­me­nom zas­to­ju u nji­ho­vu pro­vo­đe­nju, prav­da­ju­ći se če­ka­njem na do­no­še­nje dr­žav­nog pro­ra­ču­na i smje­nom ra­zv­na­te­lji­ce, proš­log pet­ka na­po­kon je i služ­be­no pri­op­će­no da HZZ pres­ta­je po­ti­ca­ti za­poš­lja­va­nje kroz ne­ke pro­gra­me.

Kon­kret­no, ra­di se o mje­ri pot­po­re za­poš­lja­va­nja Po­la – po­la ko­jom se iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma su­bven­ci­oni­ra za­poš­lja­va­nje no­ve ili do­dat­ne rad­ne sna­ge te mje­ri struč­nog os­po­sob­lja­va­nja bez zas­ni­va­nja rad­nog od­no­sa. Po­du­zet­nik s ko­jim smo raz­go­va­ra­li, a ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man, zbog po­ve­ća­nog op­se­ga pos­la, mo­ti­vi­ran i vi­so­kim dr­žav­nim pot­po­ra­ma u vi­si­ni do 23 ti­su­će kuna na raz­dob­lje od 12 mje­se­ci ko­je jam­či mje­ra Po­la – po­la, HZZu je upu­tio zah­tjev za ak­ti­va­ci­ju na­ve­de­ne mje­re pla­ni­rav­ši otvo­ri­ti još jed­no rad­no mjes­tu u vlas­ti­tom obr­tu. Rje­ša­va­nje nje­go­va zah­tje­va od­ga­đa­no je mje­se­ci­ma, sva­ki po­ziv upu­ćen HZZu za­vr­šio je oprav­da­njem da se str­pi te da se ra­di o pri­vre­me­nim ne­pri­li­ka­ma.

Mla­di ko­ji su od po­čet­ka ove go­di­ne do travnja uš­li u mje­ru struč­nog os­po­sob­lja­va­nja do nak­na­da za rad ni­su mo­gli do­ći u ne­ko­li­ko na­vra­ta, ia­ko bi ta sred­stva tre­ba­la bi­ti za­jam­če­na. Pr­vi je raz­log bi­lo če­ka­nje do­no­še­nja dr­žav­nog pro­ra­ču­na, ko­ji je ko­nač­no iz­gla­san u ožuj­ku ove go­di­ne, a za­tim je us­li­je­di­la smje­na rav­na­telj­stva HZZa, bez či­jeg se odo­bre­nja ni­šta ne mo­že fi­na­li­zi­ra­ti.

Za po­jaš­nje­nje si­tu­aci­je pri­je tje­dan dana obra­ti­li smo se Ma­ri­ni Ne­kić, za­mje­ni­ci rav­na­te­lja HZZa, ko­ja nam je ta­da rek­la da je do kra­ćeg zas­to­ja u obra­di zah­tje­va došlo 20. travnja 2016., kad je An­ki­ca Pa­un Ja­ral­lah razriješena duž­nos­ti rav­na­te­lji­ce HZZa. Is­tak­nu­la je i da je ri­ječ o stan­pos­le­nos­ti. dard­noj pro­ce­du­ri te da se ra­di o sve­ga ne­ko­li­ko dana. “U ovoj smo go­di­ni za­pri­mi­li oko 16.000 zah­tje­va, od če­ga se 58% od­no­si na struč­no os­po­sob­lja­va­nje. Svi pro­gra­mi i po­ti­ca­ji ko­je odo­bri­mo us­kla­đe­ni su sa Za­ko­nom o dr­žav­nim pot­po­ra­ma i za njih je po­treb­na pret­hod­na su­glas­nost mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. U me­đu­vre­me­nu je za ovo­go­diš­nji pro­gram mje­ra za­tra­že­no i no­vo miš­lje­nje Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, što je do­dat­no utje­ca­lo na pro­ces rje­ša­va­nja za­prim­lje­nih zah­tje­va“, po­ru­či­la je ta­da Ne­kić.

No, is­kus­tva obes­hra­bre­nih pos­lo­da­va­ca i ne­za­pos­le­nih mla­dih već du­go su su­ge­ri­ra­la da se ne ra­di o tre­nu­tom zas­to­ju, već da tre­nut­ni pris­tup rje­ša­va­nju ne­za­pos­le­nos­ti iz­i­sku­je res­truk­tu­ri­ra­nje. Raz­lo­ga ko­ji to­me idu u pri­log je ne­ko­li­ko. Ne­adek­vat­no pro­vo­đe­nje mje­ra pot­po­re za­poš­lja­va­nja uz su­fi­nan­ci­ra­nje uma­nji­lo je mo­guć­nost stva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta te do­ve­lo do fluk­tu­aci­je rad­ne sna­ge na već pos­to­je­ći­ma. Mje­re ko­je se ipak pro­vo­de, ako ste se na njih pri­ja­vi­li u pra­vom tre­nut­ku, pri­vre­me­nog su ka­rak­te­ra ta­ko da su iz mje­se­ca u mje­sec slu­ži­le pri­vid­noj ko­re­ci­ji sta­tis­ti­ke ne­za­pos­le­nos­ti u Hr­vat­skoj. Ka­ko je ve­ći­na mje­ra iz pro­gra­ma Ga­ran­ci­je za mla­de naj­mi­je­nje­na mla­di­ma od 15 do 29 go­di­na, HZZ is­ti­če zna­čaj­no sma­nje­nje ne­za­pos­le­nos­ti u toj sku­pi­ni, no tak­vo što ne po­dra­zu­mi­je­va i rast za- Ve­lik broj mla­dih na­kon na­pu­šta­nja odre­đe­ne mje­re ne pro­na­la­zi no­vo za­pos­le­nje, za što je do­brim di­je­lom zas­luž­na upra­vo ne­funk­ci­onal­na pro­ved­ba mje­ra pot­po­ra za­poš­lja­va­nja i sa­mo­za­poš­lja­va­nja. Da je u ko­nač­ni­ci ri­ječ o tren­du ko­ji se nas­tav­lja i mi­mo smjene rav­na­telj­stva, svje­do­či i pri­op­će­nje ko­jim se HZZ ogla­sio u pe­tak i ko­je ka­že da je zbog ogra­ni­če­nih pro­ra­čun­skih sred­sta­va pri­vre­me­no obus­tav­lje­no za­pri­ma­nje i odo­bra­va­nje zah­tje­va za dio mje­ra za 2016.

DO ZAS­TO­JA JE DOŠLO 20. TRAVNJA KA­DA JE RAZRIJEŠENA RAVNATELJICA HZZ-A Ma­ri­na Ne­kić HZZ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.