Ogra­ni­če­nji­ma za pla­vu ri­bu iz­bje­gli kvo­te i sma­nji­va­nje flo­te za 50 pos­to

Do­bar kom­pro­mis Ma­lim ri­ba­ri­ca­ma te­ri­to­ri­jal­ne vo­de, ve­li­ki­ma otvo­re­no mo­re

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

PMo­de­lom ko­ji os­po­ra­va­ju lo­kal­ni ri­ba­ri do­bi­li smo od­go­du kvo­ta do kra­ja 2018. i mo­ra­mo ga pro­vo­di­ti rvo­ga sr­p­nja za­bra­na iz­lo­va ma­le pla­ve ri­be za plo­vi­la iz­nad 12 me­ta­ra ši­ri se na sje­ver­ni dio te­ri­to­ri­jal­nog mo­ra hr­vat­skog di­je­la Ja­dra­na. Uklju­ču­je po­dru­čje Ve­le­bit­skog ka­na­la, Ri­ječ­kog za­lje­va i Kvar­ne­ra te pros­tor dvi­je mi­lje od obal­ne cr­te za­pad­ne Is­tre, od­nos­no go­to­vo cje­lo­vi­tu ri­bo­lov­nu zo­nu E. Lo­kal­ni ri­ba­ri ne­ra­do su pri­hva­ti­li tu od­lu­ku, no nji­hov ar­gu­ment da je za­bra­na re­zul­tat ak­tiv­nos­ti dal­ma­tin­skih lo­bi­ja ne dr­ži vo­du.

Na­ime, is­to­vjet­na mje­ra na sna­zi je od ožuj­ka ove go­di­ne i za zo­ne GiF, ko­je po­kri­va­ju unu­tar­nje mo­re duž Split­sko-dal­ma­tin­ske i Za­dar­ske žu­pa­ni­je. Do kra­ja go­di­ne za­bra­nom iz­lo­va bit će po­kri­ve­no 37 pos­to te­ri­to­ri­jal­nih vo­da RH.

Naj­ma­nje bol­no rje­še­nje

To je naj­ma­nje bol­no rje­še­nje, sma­tra Ante Mišura, pomoćnik ministra poljoprivrede za ri­bar­stvo. Eu­rop­ska komisija je, pod­sje­ća ri­ba­re, zbog znans­tve­nih ocje­na o go­le­moj ugro­že­nos­ti rib­ljih za­li­ha od svih čla­ni­ca tra­ži­la res­trik­tiv­ne pla­no­ve uprav­lja­nja ka­ko bi se sma­njio ri­bo­lov­ni na­por ili uvo­đe­nje kvo­ta. “U svim unu­tar­njim vo­da­ma i da­lje ne­sme­ta­no mo­gu ri­ba­ri­ti plo­vi­la do 12 me­ta­ra jer se na njih od­no­si tek oko je­dan pos­to ukup­na iz­lo­va. Os­ta­le pli­va­ri­ce mo­gu slo­bod­no u ri­bo­lov na otvo­re­no mo­re, gdje ri­bu lo­ve i Ta­li­ja­ni, a na ru­ku im ide i već du­go ni­ska ci­je­na go­ri­va. S ovim mo­de­lom do­bi­li smo od­go­du kvo­ta do kra­ja 2018. i mo­ra­mo ga dis­ci­pli­ni­ra­no pro­vo­di­ti”, is­ti­če Mišura i pod­sje­ća ri­ba­re na to ka­ko ni­je ri­ječ o hiru administracije već o mje­ri ko­ja nji­ma jam­či održivu budućnost.

Uvo­đe­njem kvo­ta, objaš­nja­va, sa­daš­nju bi­smo flo­tu mo­ra­li sma­nji­ti 50 pos­to. Hr­vat­ski su ri­ba­ri već ne­ko­li­ko go­di­na su­oče­ni sa za­bra­nom iz­lo­va 180 dana go­diš­nje, no od ula­ska u EU pri­ma­ju nak­na­du ko­ja po ka­len­dar­skoj go­di­ni u pro­sje­ku iz­no­si 40 mi­li­ju­na kuna. Za ma­nje od mje­sec dana (25. sr­p­nja) iz­la­zi kra­ju jed­no­go­diš­nja za­bra­na iz­lo­va u ak­va­to­ri­ju Ja­buč­ne ko­tli- ne, što su la­ni za­jed­no do­go­vo­ri­le vla­de u Zagrebu, Ri­mu i Ljub­lja­ni. Mišura ocje­nju­je ka­ko bi bi­lo do­bro tu za­bra­nu nas­ta­vi­ti još dvi­je go­di­ne.

“S ob­zi­rom na ocje­nu da je u toj zo­ni, ko­ja je glav­no mri­jes­ti­li­šte de­mer­zal­nih vr­sta, ugro­že­nost do­seg­nu­la čak 93 pos­to, tek bi tro­go­diš­nja za­bra­na mo­gla do­ni­je­ti opo­ra­vak za­li­ha”, ka­že Mišura.

No­ve lu­ke

Od os­ta­lih pro­je­ka­ta iz­dva­ja su­rad­nju s lo­kal­nom sa­mo­upra­vom na iz­grad­nji ri­bar­skih lu­ka.

Ras­po­lo­ži­ve su iz­daš­ne europ­ske pot­po­re od 41,5 mi­li­ju­na eura, no ka­ko pri­prem­lje­ni za­kon ni­je usvo­jen već če­ka no­vi sa­ziv u Sa­bo­ru, Mišura ka­že da se užur­ba­no pri­pre­ma­ju pro­jek­ti ka­ko bi na­tje­čaj mo­gli ras­pi­sa­ti čim Sa­bor usvo­ji za­kon. Krk već ima gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, La­mja­na i Ga­že­ni­ca su u za­vr­š­noj fa­zi, a ra­di se i za Sus­tje­pan, Bu­ži­ne, Ro­goz­ni­cu i Bi­ograd.

U Is­tri se još tra­ži rje­še­nje, naj­po­god­ni­ja je lo­ka­ci­ja Zon­ka, biv­ši voj­ni objekt pa se če­ka od­lu­ka Vla­de.

NI­JE RI­JEČ O HIRU ADMINISTRACIJE VEĆ O MJE­RI KO­JA RIBARIMA JAM­ČI ODRŽIVU BUDUĆNOST, KA­ŽE ANTE MIŠURA, POMOĆNIK MINISTRA POLJOPRIVREDE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.