Odr­ži­vost ras­ta još ni­je osi­gu­ra­na

Gra­đe­vin­ska sta­tis­ti­ka

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Obu­jam

gra­đe­vin­skih ra­do­va u trav­nju je pao u od­no­su na ožu­jak 1,3%, a pre­ma lanj­skom trav­nju ve­ći je 1%, po­ka­zu­ju po­da­ci dr­žav­nih sta­tis­ti­ča­ra. Na me­đu­go­diš­nji rast gra­đe­vin­skih ra­do­va utje­cao je rast nji­ho­va obuj­ma na zgra­da­ma od 8,7%, dok je na os­ta­lim gra­đe­vi­na­ma sma­njen 5,7 pos­to. Us­po­red­ba pr­vih če­ti­ri­ju mje­se­ci ove s is­tim raz­dob­ljem proš­le go­di­ne, pre­ma iz­vor­nim in­dek­si­ma, po­ka­zu­je rast obuj­ma gra­đe­vin­skih ra­do­va 2,8 pos­to. Ana­li­ti­ča­ri HGK za­mje­ću­ju da je na go­diš­njoj ra­zi­ni rast pri­su­tan u svim mje­se­ci­ma ove go­di­ne, s tim da je tra­vanj­ski naj­ni­ži. Raz­log je, do­da­ju, re­la­tiv­no vi­sok pad ak­tiv­nos­ti na os­ta­lim gra­đe­vi­na­ma kao re­zul­tat ni­ske ak­tiv­nos­ti jav­nog sek­to­ra na in­fras­truk­tur­nim pro­jek­ti­ma. Odr­ži­vost ras­ta još ni­je osi­gu­ra­na, na što upo­zo­ra­va pad pre­dvi­đe­ne vri­jed­nos­ti ra­do­va i pad vri­jed­nos­ti no­vih na­rudž­bi.

Gra­đe­vin­ski ra­do­vi u trav­nju ve­ći 1% na go­diš­njoj ra­zi­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.