U 6 dana pri­vuk­li 180 korisnika

Spin City Kre­nu­la pr­va do­ma­ća ‘car sha­ring’ us­lu­ga

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

UOsim na pos­lov­ne kli­jen­te i tu­ris­te, ci­lja­ju na pos­lov­ne kom­plek­se ko­ji bi svo­jim tvrt­ka­ma-ko­ris­ni­ci­ma po­nu­di­li al­ter­na­ti­vu rent-a-ca­ru sa­mo šest dana pr­va hr­vat­ska car sha­ring us­lu­ga Spin City, ko­ja je za­sad ak­tiv­na je­di­no u Zagrebu, pri­vuk­la je 180 korisnika. Ti­me je, na­kon BlaBlaCa­ra i Ube­ra, u Hr­vat­sku ušao još je­dan star­tup ko­ji pi­ta­nju pri­je­vo­za pris­tu­pa na druk­či­ji na­čin od us­ta­lje­nih mo­de­la tak­si, auto­bus­nog, rent-a-car i jav­nog grad­skog pri­je­vo­za.

Ma­ti­ja Krz­nar, di­rek­tor hr­vat­skog star­tu­pa Ur­ban Mo­bi­lity, ko­ji je pred­sta­vio us­lu­gu Spin City, ka­že da ja­ko za­do­vo­ljan po­čet­nim in­te­re­som. Po­seb­no ga, ve­se­li što us­lu­gu ko­ris­ti ve­li­ki broj lju­di od 35 do 40 go­di­na i to kao pos­lov­ni ko­ris­ni­ci.

Pos­lov­ni ko­ris­ni­ci

“Mis­lim da su nas pre­poz­na­li mla­di, za­pos­le­ni, eko­lo­ški os­vje­šte­ni i in­for­ma­tič­ki pi­sme­ni lju­di, ko­ji su nam glav­na cilj­na sku­pi­na, a oče­ku­jem da će­mo sa svo­jih 30 vo­zi­la bi­ti za­nim­lji­vi i tu­ris­ti­ma, ko­jih Za­greb ove go­di­ne oče­ku­je mi­li­jun i pol te pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma”, ka­že Krz­nar. Spin City ras­po­la­že s flo­tom od 30 vo­zi­la, od če­ga je de­set auto­mo­bi­la na elek­trič­ni po­gon, a svi se oni na­ru­ču­ju, ot­klju­ča­va­ju i pla­ća­ju po­mo­ću is­to­ime­ne apli­ka­ci­je za An­do­rid i iPho­ne. Krz­nar po­jaš­nja­va da im ni­je plan na­tje­ca­ti se s kla­sič­nim pru­ža­te­lji­ma tak­si us­lu­ga, ia­ko se vo­zi­la od Ja­ru­na i Preč­kog na za­pa­du pa sve do Du­bra­ve na is­to­ku i Ve­le­saj­ma na ju­gu mo­gu slo­bod­no pre­uzi­ma­ti i os­tav­lja­ti na bi­lo ko­jem grad­skom par­ki­ra­li­štu.

Mno­go ve­ća pri­li­ka za Spin City je, po­jaš­nja­va, mo­guć­nost da po­je­di­ni pos­lov­ni kom­plek­si svo­jim tvrt­ka­ma-ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­će ko­ri­šte­nje nji­ho­ve us­lu­ge.

“U Rad­nič­koj uli­ci već ima­mo raz­go­vo­re za baš ta­kav mo­del su­rad­nje gdje ve­li­ki broj tvrt­ki ima po 10 20 za­pos­le­ni­ka, li­zing im je skup, a mi smo im po­volj­ni­ji od ren­ta­ca­ra”, ka­že Krz­nar.

Kon­ku­ren­ci­ja če­ka

Ni­je sto­ga neo­bič­no što su u po­sao s “car sha­rin­gom” u SADu i Eu­ro­pi već uš­le ren­ta­car tvrt­ke po­put Avis Bud­get Gro­upa kroz Zip­car, ali i pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la po­put Da­imle­ra kroz us­lu­gu car2go. Do 2020. go­di­ne oče­ku­je se da će to tr­ži­šte na glo­bal­noj ra­zi­ni ušes­te­ros-tru­či­ti na 6,5 mi­li­jar­di do­la­ra. Pro­cje­ne za Hr­vat­sku još ne­ma.

Uvoz­ni­ci auto­mo­bi­la kao i rent-acar tvrt­ke o tak­voj po­nu­di raz­miš­lja­ju već ne­ko vri­je­me, ali tvrt­ka Ur­ban Mo­bi­lity pr­va je ko­ja je uš­la u taj pos­lov­ni seg­ment. Krz­nar je svjes­tan da ima po­ten­ci­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju ko­ja o tak­vom pos­lu ak­tiv­no raz­miš­lja.

“No, kad se tre­ba ići u re­ali­za­ci­ju on­da se se­lek­ti­ra i fil­tri­ra i kad se po­dvu­će cr­ta mi smo pr­vi, a do­bro je bi­ti pr­vi zbog korisnika i vje­ru­jem da nas kon­ku­ren­ci­ja mo­že po­tak­nu­ti da bu­de­mo još bo­lji”, za­klju­ču­je Krz­nar ko­ji je ulo­žio 3,3 mi­li­ju­na kuna i za­pos­lio 10 rad­ni­ka.

M. PRPIĆ/PIXSELL

Ma­ti­ja Krz­nar, di­rek­tor tvrt­ke Ur­ban Mo­bi­lity ko­ja je ra­zvi­la Spin City

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.