Tra­di­ci­ju upa­ki­ra­li u su­vre­me­ne e pro­izvo­de

Po­du­zet­nič­ki fes­ti­val Ma­ni­fes­ta­ci­ja u or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta, Pos­lov­nog dnev­ni­ka i 24 sa­ta u Ivan­cu oku­pi­la 80-ak pod du­zet­ni­ka i OPG-ova iz ci­je­le Hr­vat­ske

Poslovni Dnevnik - - MOJA PODUZETNA HRVATSKA - ANA BLAŠKOVIĆ

Grad u ko­jem je ne­za­pos­le­nost pa­la is­pod se­dam pos­to iz­la­ga­či­ma iz­a­šao u su­sret bes­plat­nim štan­do­vi­ma

Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska u svom sed­mom iz­da­nju odr­žan je u pe­tak u sr­cu Ivan­ca. Ni tem­pe­ra­tu­ra zra­ka, ko­ja se čak i u kas­nim po­pod­nev­nim sa­ti­ma tvr­do­gla­vo dr­ža­la iz­nad 30 stup­nje­va, ni­je spri­je­či­la da ma­ni­fes­ta­ci­ja, u za­jed­nič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta, Pos­lov­nog dnev­ni­ka i 24 sa­ta, oku­pi 80-ak po­du­zet­ni­ka i OPG-ova iz tog kra­ja, ali i os­ta­lih di­je­lo­va zem­lje. Otva­ra­ju­ći fes­ti­val, gra­do­na­čel­nik Ivan­ca Mi­lo­rad Ba­ti­nić svim okup­lje­ni­ma za­že­lio je us­pjeh i po­ru­čio da je važ­no pro­mi­je­ni­ti pa­ra­dig­mu o po­du­zet­niš­tvu jer je ja­ko po­du­zet­niš­tvo ključ za ja­ku in­fras­truk­tu­ru ci­je­log druš­tva.

“Grad se po­bri­nuo da iz­la­ga­či­ma sve po­treb­no za sa­jam, od štan­da do stru­je, bu­de bes­plat­no, sve s ci­ljem da po­mog­ne­mo lju­di­ma da ne­sme­ta­no ra­de”, ka­že Ba­ti­nić, u či­jem je gra­du sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti pa­la is­pod se­dam pos­to.

Vi­ole­ta Je­lić, glav­na taj­ni­ca Hr­vat­ske obrt­nič­ke ko­mo­re, po­nos­no je is­tak­nu­la da su broj­ni iz­la­ga­či do­kaz ka­ko po­du­zet­niš­tvu ne sme­ta ni­šta, pa ni vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re, spo­sob­ni su pru­ži­ti us­lu­gu u bi­lo kak­vim uvje­ti­ma, te im je čes­ti­ta­la na us­traj­nos­ti. U Obrt­nič­koj ko­mo­ri svjes­ni su to­ga da je nji­ho­vim članovima sva­ko olak­ša­nje pos­lo­va­nja do­bro­doš­lo, pa HOK omogućava pris­tup jeftinijim resursima, električnoj energiji, gorivu i, naj­no­vi­je, ti­sko­vi­na­ma. “Upra­vo smo s gru­pom Styria u pro­ce­su pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma za ni­že ci­je­ne tiskovina za na­še članove”, naj­a­vi­la je Je­lić.

Pre­ša­ni “nor­ma­bel”

Me­đu iz­la­ga­či­ma na iva­neč­koj “špi­ci” bi­la je i Sla­vi­ca Friš­čić iz OPGa Friš­čić s le­pe­zom pro­izvo­da od do­ma­ćeg braš­na. Ono se me­lje u sli­ko­vi­tom mli­nu is­klju­či­vo na tra­di­ci­ona­lan na­čin, sa­mo uz po­moć vo­de iz po­to­ka. “Su­prug Stje­pan i ja sve ra­di­mo ka­ko se ne­kad ra­di­lo, mlin tje­ra vo­da, a baš smo ovih dana pro­mi­je­ni­li dr­ve­ni ko­tač”, ka­že gos­po­đa Sla­vi­ca. Ži­to u mlin sti­že iz­rav­no s iva­neč­kih po­lja, a u lo­kal­nom kra­ju sve braš­no i pro­da­ju, i ta­ko već po­s­ljed­njih 12 go­di­na.

Pri­god­ne su­ve­ni­re, po­put sli­ka od pre­ša­nog cvi­je­ća i ko­ma­di­ća čip­ke iz­ra­đe­ne na ba­ti­će te ukras­nih pred­me­ta u de­ku­paž teh­ni­ci, iz­lo­ži­la je u Ivan­cu i Dra­gi­ca To­pol­ko. Na­kon 24 go­di­ne ra­da u Var­tek­su, nas­ta­vi­la je “ka­ri­je­ru” u kuć­noj ra­di­nos­ti, i to zbog za­do­volj­stva. “Cvi­je­će bi u pri­ro­di uve­nu­lo za par dana, ova­ko ga ube­rem i pre­šam pa go­di­na­ma kra­si ne­či­je in­te­ri­je­re”, ka­že gos­po­đa Dra­gi­ca. Uz smi­jeh do­da­je da sli­ka ko­ju pro­da­je za 220 kuna nas­ta­je 32 sa­ta, što zna­či da joj sat­ni­ca ni­je ni se­dam kuna. “Ne­ma tu ve­li­ke za­ra­de, ali to vam je moj nor­ma­bel. Mno­gi ne že­le ra­di­ti i sa­mo ku­ka­ju, ali tre­ba se ne­čim za­in­te­re­si­ra­ti i odr­ža­ti ve­dar duh”, ve­se­lo ka­že ta sim­pa­tič­na Ivan­čan­ka ko­ja sa svo­jim pro­izvo­di­ma re­do­vi­to po­sje­ću­je saj­mo­ve od Lud­bre­ga do Va­ra­ždin­skih to­pli­ca.

Hit su pus­tinj­ske ru­že

Me­đu po­sje­će­ni­jim štan­do­vi­ma bio i onaj OPGa Mar­ko­vić. De­set­ke sad­ni­ca, od se­zon­skog cvi­je­ća, ukras­nih tra­va do za- čin­skog bi­lja, po­sje­ti­te­lji­ma je strp­lji­vo po­ka­zi­vao mla­di po­du­zet­nik Mar­ko Mar­ko­vić te objaš­nja­vao ka­ko se za njih bri­nu­ti. “Naj­vi­še se ku­pu­je se­zon­sko bi­lje, po­seb­no cvi­je­će. Ove go­di­ne ve­li­ki hit su pus­tinj­ske ru­že”, ot­kri­va. Biz­nis je Mar­ko, na­kon za­vr­še­ne po­ljo­pri­vred­ne ško­le, za­po­čeo

SA STYRIJOM ĆE­MO OSIGURATI NI­ŽE CI­JE­NE TISKOVINA ZA NA­ŠE ČLANOVE Vi­ole­ta Je­lić HOK OBRTNIČKA KOMORA SVO­JIM ČLANOVIMA OMOGUĆAVA PRIS­TUP JEFTINIJIM RESURSIMA, ELEKTRIČNOJ ENERGIJI, GORIVU...

s kri­zan­te­ma­ma ko­je su mu i danas jed­na od naj­tra­že­ni­jih bi­lja­ka. U stak­le­ni­ci­ma, na pet ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nom obi­telj­skom gos­po­dar­stvu, Mar­ko­vić go­diš­nje uz­go­ji oko 20.000 bi­lja­ka, a ve­ći­nu pro­izvo­da pla­si­ra­ju Ivan­cu i oko­li­ci, uglav­nom na tr­ž­ni­ci.

Bilj­ka­ma se ba­vi i Ivan Ke­fe­ček, vlas­nik is­to­ime­nog OPGa, no nje­go­ve ne kra­se bal­ko­ne i okuć­ni­ce, već za­vr­še u ča­ša­ma. On je 2006. za­sa­dio ku­pi­njak u Lu­ža­nu po­kraj Se­sve­ta na ko­jem se danas ras­pros­ti­re 2000 gr­mo­va na 7200 me­ta­ra če­tvor­nih. Iz njih pro­izve­de iz­me­đu 1200 i 1500 li­ta­ra na­gra­đi­va­nog ku­pi­no­va vi­na, poz­na­te “bom­be” vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la, a uz po­moć su­pru­ge Bran­ki­ce nas­ta­ju si­ru­pi i dže­mo­vi. “Bi­lo je si­tu­aci­ja na po­čet­ku kad smo mis­li­li odus­ta­ti od pro­izvod­nje, bo­ri­li smo se s bo­les­ti­ma jer ne tre­ti­ra­mo na­sa­de ke­mi­ka­li­ja­ma, već sa­mo eko­lo­ški, ko­pri­vom. Ipak, danas smo za­do­volj­ni, a već ne­ko­li­ko go­di­na do­bi­li smo Zlat­nu di­plo­mu za kva­li­te­tu udru­ge Za­gre­bač­ko vi­no­go­rje”, po­nos­no is­ti­če Ke­fe­ček.

A de­li­ci­je, od do­ma­ćeg kru­ha do slas­ti­ca, pri­vuk­le su mno­ge i na štand druš­tva pri­ja­te­lja na­rod­nih obi­ča­ja Ma­ska. Vi­še od 20 go­di­na 30-ak ener­gič­nih da­ma ak­tiv­no ču­va lo­kal­ne tra­di­ci­je, od re­ce­pa­ta do obi­ča­ja, po­put “tre­bi­tve ku­ru­ze”, kos­ta­nje­va, na­rod­nih noš­nji, ma­sken­ba­la i mno­gih dru­gih. “Pri­sut­ni smo na svim ma­ni­fes­ta­ci­ja­ma, ide­mo na gos­to­va­nja, po­ku­ša­va­mo za­in­tri­gi­ra­ti i mla­de. Uza sve to, iz­vr­s­no se za­bav­lja­mo”, za­klju­či­la je Zden­ka Ma­taj­čić.

V. Ž. ROGULJA/PIX

Mar­ko Mar­ko­vić na ze­le­nom štan­du Sla­vi­ca Friš­čić s unu­kom je pred­sta­vi­la do­ma­će braš­no

Ivan Ke­fe­ček s ku­pi­no­vim vi­nom iz vlas­ti­to­ga ku­pi­nja­ka

Ivan Zak uve­li­čao je Fes­ti­val svo­jim kon­cer­tom, ras­pje­vao je i ras­ple­sao ne­ko­li­ko sto­ti­na po­sje­ti­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.