Uz bo­gat ro­štilj po­vr­će na mas­li­no­vom ulju

De­li­ci­je na sto­lu Nit­ko od po­sje­ti­te­lja Fes­ti­va­la ni­je os­tao gla­dan

Poslovni Dnevnik - - FESTIVAL PODUZETNIŠTVA, OBRTA I OPG-OVA -

Da

od po­sje­ti­te­lja nit­ko ne bi os­tao gla­dan, po­bri­nuo se maj­stor ku­hi­nje Bran­ko Og­nje­no­vić, ko­je­mu je to bio pr­vi po­sjet Ivan­cu. U skla­du s mes­nom tra­di­ci­jom kra­ja, maj­stor Og­nje­no­vić pri­pre­mio je bo­gat ro­štilj od re­bri­ca i će­va­pa uz po­vr­će sa ža­ra pri­prem­lje­no na mo­der­ni na­čin, s ma­lo mas­li­no­va ulja.

“Zas­tu­pam te­zu da se za­pi­si oku­sa no­se svu­da sa so­bom. Za­to mi je dra­go da se mo­ja že­lja is­pu­ni­la, ima­mo pro­izvod ko­jeg se ne tre­ba­mo sra­mi­ti”, po­ru­čio je Bran­ko Og­nje­no­vić.

VJERAN ŽGANEC ROGULJA/PIXSELL

Maj­stor ku­hi­nje Bran­ko Og­nje­no­vić bio je pr­vi put u Ivan­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.