Lu­ka Ko­par od­bi­ja pri­vat­ni ka­pi­tal za pru­gu do Di­va­če

Po­bu­na Slo­ven­ska lu­ka naj­av­lju­je ve­li­ki pro­s­vjed protiv vla­di­nih ra­zvoj­nih pla­no­va

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za grad­nju dru­gog ko­lo­si­je­ka Ko­par - Di­va­ča dr­ža­va pre­dvi­đa 1,4 ml­rd. eura, a u Lu­ci tvr­de da je do­volj­no 800 mil. eura

Pri­je de­se­tak dana ru­ski mi­nis­tar pro­me­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja Ni­ko­laj No­ki­fo­rov iz­ra­zio je in­te­res Ru­si­je za mo­der­ni­za­ci­ju pru­ge ko­ja lu­ku Ko­per po­ve­zu­je sa za­le­đem. Ni­ki­fo­rov je re­kao da je Ru­si­ja za­in­te­re­si­ra­na za grad­nju dru­gog ko­lo­si­je­ka pru­ge Ko­par Di­va­ča (27 ki­lo­me­ta­ra), pro­jek­ta vri­jed­nog go­to­vo 1,4 mi­li­jar­de eura, ko­ji bi po­ve­ćao ka­pa­ci­tet i kon­ku­rent­nost slo­ven­ske lu­ke i nje­nu po­ve­za­nost s dr­ža­va­ma sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe.

Smje­na nad­zor­ni­ka

Ru­si­ja je ta­ko pos­ta­la šes­ta dr­ža­va, na­kon Ma­džar­ske, Slo­vač­ke, Če­ške, Aus­tri­je i Polj­ske, ko­ja je po­ka­za­la za­ni­ma­nje za grad­nju dru­gog ko­lo­si­je­ka pru­ge Ko­par Di­va­ča, a u me­đu­vre­me­nu u Ko­pru je iz­bio pra­vi us­ta­nak, ko­jeg pre­dvo­de upra­va i sin­di­ka­ti. Dru­gi ko­lo­si­jek je, pi­šu Fi­nan­ce, ba­rem dek­la­ra- još uvi­jek glav­ni ra­zvoj­ni pro­jekt vla­de pre­mi­jer Ce­ra­ra, ali se Lu­ka Ko­par upra­vo zbog to­ga naš­la u su­ko­bu sa svo­jim vlas­ni­kom vla­dom.

Bor­ba se ra­zvi­la ka­da je mi­nis­tar in­fras­truk­tu­re Pe­ter Ga­šper­šič naj­a­vio iz­grad­nju dru­gog ko­lo­si­je­ka pre­ko pro­jek­t­ne tvrt­ke 2TDK, ko­ju je os­no­va­la vla­da, a ko­ju će nak­nad­no do­kap-ita­li­zi­ra­ti pri­vat­ni inves­ti­to­ri. No­vo za­oš­tra­va­nje došlo je pos­li­je naj­a­ve Slo­ven­skog dr­žav­nog hol­din­ga (SDH) da će na Skup­šti­ni 1. sr­p­nja smi­je­ni­ti tri čla­na Nad­zor­nog od­bo­ra i pos­ta­vi­ti no­ve, od ko­jih oče­ku­je “bo­lju kon­tro­lu ri­zi­ka u lu­ci Ko­par”. Je­dan od no­vih nad­zor­ni­ka tre­bao bi bi­ti Jür­gen Sor­gen­frei, ko­ji je na­vod­no imao utje­ca­ja pri iz­ra­di stu­di­je OECDa, pre­ma ko­joj dru­gi ko­lo­si­jek ni­je eko­nom­ski oprav­dan. Na­kon to­ga u Lu­ci je proš­log tjed­na odr­žan pro­s­vjed. I dok s jed­ne stra­ne EK tra­ži od Slo­ve­ni­je da se pri grad­nji dru­gog ko­li­si­je­ka ko­ris­te pri­vat­na sred­stva, u Lu­ci Ko­par že­le da sve os­ta­ne ma­nje­vi­še is­to. Za­bri­nja­va ih bi li grad­nja dru­gog ko­lo­si­je­ka po vla­di­nom sce­na­ri­ju do­ve­la u pi­ta­nje kon­ce­sij­ski ugo­vor Lu­ke Ko­par s dr­ža­ve­om ko­ji vri­je­di do 2043. go­di­ne, od­nos­no ho­će li se po­ja­vi­ti no­vi pri­vat­ni kon­ce­si­onar.

Jef­ti­ni­ja grad­nja

Alen­ka Žni­dar­šič Kranjc, nad­zor­ni­ca Lu­ke Ko­par, ko­ja će bi­ti smi­je­nje­na, za De­lo je rek­la da bi Lu­ka Ko­par, zna­či dr­ža­va, sa­ma mo­gla iz­gra­di­ti dru­gi ko­lo­si­jek za 800 mi­li­ju­na eura, što je 600 mi­li­ju­na ma­nje od pro­cje­ne Mi­nis­tar­stva in­fras­truk­tu­re.

U me­đu­vre­me­nu no­va udru­ga Gra­đan­ski front Us­ta­la Pri­mor­ska us­ta­ni Slo­ve­ni­jo naj­av­lju­je na Fa­ce­bo­oku ve­li­ki pro­s­vjed za uto­rak.

Rad­ni­ci i umi­rov­lje­ni­ci

No­vu pro­s­vjed­nu sku­pi­nu Gra­đan­ski front Us­ta­la Pri­mor­ska us­ta­ni Slo­ve­ni­jo ko­ja tvr­di da Lu­ke Ko­par od dr­žav­nog “raz­bi­ja­nja i oti­ma­nja” či­ne či­ne Sin­di­kat di­za­li­ča­ra, Sin­di­kat luč­kih rad­ni­ka Lu­ke Ko­par, Zbor rad­ni­ka Lu­ke Ko­par, Obal­na sin­di­kal­na or­ga­ni­za­ci­ja i KS 90 s čla­ni­ca­ma, Klu­ba umi­rov­lje­nih rad­ni­ka Lu­ke Ko­par, Udru­ga an­ti­fa­šis­ta, bor­ci za vri­jed­nos­ti NOB-a i ve­te­ra­ni Ko­pra, Po­bu­nje­ni­ci, rad­ni­ci Vi­na­ko­pe­ra Udru­ga po­mor­skih špe­di­te­ra i po­mor­ski agen­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.