SLOVENCIMA PRO­JEKT

ŽIČARE U KOTORU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ivo Ma­gud, di­rek­tor Di­rek­ci­je za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ko­to­ra i Mar­ko Gal, iz­vr­š­ni di­rek­tor pos­lov­ni­ce slo­ven­ske tvrt­ke Ar­ti Fu­tu­re DSD iz Tiv­ta, pot­pi­sa­li su proš­log tjed­na ugo­vor za iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta žičare do ko­tor­ske tvr­đa­ve Sve­ti Ivan. Pre­ma idej­nom rje­še­nju tvrt­ke Ar­ti Fu­tu­re DSD, ži­ča­ra će ima­ti vi­sin­sku raz­li­ku oko 235 me­ta­ra i du­ži­nu od 400 do 450 me­ta­ra. Br­zi­na vož­nje bit će od tri do šest me­ta­ra u se­kun­di. Pos­tro­je­nje ima ukup­no šest ka­bi­na, dok će vri­je­me vož­nje iz­no­si­ti tri do pet mi­nu­ta. Ka­bi­ne će pri­ma­ti iz­me­đu de­set i 15 put­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.