Polj­ska bi ot­ku­pi­la ban­ke od stra­na­ca, pre­ma­lo su do­ma­će

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ/VL

Na me­ti su Uni­cre­dit, ko­ji ima ban­ku Pe­kao, te Ra­if­fe­isen, a kup­ci bi bi­li naj­ja­ča ban­ka PKO BP i osi­gu­ra-va­telj­ska gru­pa PZU

Ho­će li Polj­ska, u ko­joj je des­na vla­da zbog tvr­đe na­ci­onal­ne politike ove go­di­ne za­ra­di­la i pac­ke iz­va­na, kre­nu­ti i u svo­je­vr­s­nu na­ci­ona­li­za­ci­ju ba­na­ka, nji­ho­vo pre­uzi­ma­nje iz ru­ku stra­na­ca? Ta­kav za­klju­čak na­me­će se iz obja­ve ta­moš­njeg ministra fi­nan­ci­ja Dawi­da Jac­ki­ewic­za, ko­ji je us­t­vr­dio ka­ko je polj­ska dr­ža­va “za­in­te­re­si­ra­na za po­ten­ci­jal­ne ban­kar­ske tran­sak­ci­je u Polj­skoj i is­pi­tat će ko­je su joj mo­guć­nos­ti”.

Sve je mo­gu­će

Na me­ti su, za­pra­vo, po­druž­ni­ce Uni­cre­di­ta i Ra­if­fe­ise­na, pre­ko ko­jih bi Polj­ska po­ve­ća­la svo­ju kon­tro­lu nad ban­kar­skim sek­to­rom. Nji­me tre­nu­tač­no, u 60pos­tot­nom vlas­niš­tvu, do­mi­ni­ra­ju stran­ci, što i ni­je puno, us­po­re­di li se sa sta­njem u Hr­vat­skoj, gdje ino­zem­ne ban­kar­ske gru­pa­ci­je ima­ju vi­še od 90% imo­vi­ne ba­na­ka. “Go­vo­ri se o pro­da­ji Ra­if­fe­ise­na i Pe­ka­oa (u vlas­niš- tvu Uni­cre­di­ta). Du­go već ukazujemo na to da je sudjelovanje poljskih subjekata u bankarskom sek­to­ru prenisko, i mi

Ko­me će pri­pas­ti polj­ska po­druž­ni­ca Uni­cre­di­ta?

ga želimo “repolonizirati”, uči­ni­ti opet vi­še polj­skim”, pre­ni­je­le su polj­ske no­vi­ne ministra, ko­ji je do­dao da je za­nim­lji­va sva­ka mo­guć­nost ko­ja uklju­ču­je i do­ma­će tvrt­ke u po­ve­ća­nju pri­sut­nos­ti u ban­ka­ma, a što je i po­t­vr­da ka­ko je dr­ža­va za­bri­nu­ta za zbi­va­nja u re­so­ru te da je od­lu­či­la in­ter­ve­ni­ra­ti, ko­li­ko je to uop­će mo­gu­će.

Nje­go­ve su ri­je­či doš­le oko mje­sec dana na­kon nak­la­pa­nja da će Uni­cre­dit, zbog lo­ših re­zul­ta­ta, pro­da­ti seg­men­te u Polj­skoj i Tur­skoj. O to­me se već ras­pi­ti­vao i kod poljskih vlas­ti, ia­ko su iz kru­ga še­fa polj­skog Uni­cre­di­ta Lu­igi­ja Lo­va­gli­ja go­vo­ri­li da tak­vo “rje­ša­va­nje” ne do­la­zi u ob­zir. Pe­kao, skra­će­ni­ca od, pre­ve­de­no na hr­vat­ski, Polj­ska ban­ka po­mo­ći, pos­to­ji od 1929. kao dr­žav­na ban­ka, 1999. ju je ku­pio Uni­cre­dit ko­ji dr­ži 50,3 % ka­pi­ta­la (19,5 mi­li­jar­di zlo­ta, oko 4,8 mi­li­jar­di do­la­ra), 40ak pos­to ima­ju os­ta­li inves­ti­to­ri, a oko 5 pos­to i škot­ski Aber­de­en Asset Ma­na­ge­ment. Danas je ban­ka dru­ga po sna­zi u zem­lji, na­kon one slič­no­ga na­zi­va PKO Bank Pol­ski (PKO BP).

Za­ni­mao se i za Cro­ati­ju

Upra­vo je PKO BP oz­na­čen kao je­dan od po­ten­ci­jal­nih ot­ku­pi­te­lja i Pe­ka­oa i polj­skog di­je­la Ra­if­fe­ise­na za ko­ji je, šu­ška se, već i pos­lao neo­bve­zu­ju­ću po­nu­du... Dru­gi ja­ki part­ner bio bi PZU, osi­gu­rav-atelj­ska gru­pa u ve­ćin­skom dr­žav­nom vlas­niš­tvu i li­der u us­lu­ga­ma osi­gu­ra­nja s pri­ho­di­ma od 4 mi­li­jar­de do­la­ra, a ko­ji se 2013. oz­bilj­no za­ni­mao i za kup­nju Cro­atia osi­gu­ra­nja. Šef PZUa Mic­hał Kru­piń­ski us­t­vr­dio je da bi se ban­kar­ski sek­tor u Polj­skoj mo­gao sves­ti na 56 igra­ča, či­me je po­ka­zao i svo­je am­bi­ci­je. “Ana­li­zi­rat će­mo sve mo­guć­nos­ti, uklju­ču­ju­ći i ovu ve­za­nu uz Ra­if­fe­isen ban­ku”, ka­zao je Kru­piń­ski.

MI VEĆ DU­GO UKAZUJEMO

NA TO DA JE SUDJELOVANJE POLJSKIH SUBJEKATA U BANKARSKOM SEK­TO­RU PRENISKO I ŽELIMO GA REPOLONIZIRATI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.