NA UVOZ ČE­LI­KA

UKINITE ZAŠTITNE MJE­RE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Mje­re ko­je SAD i dru­ge zem­lje pro­vo­de pre­ma če­lič­noj in­dus­tri­ji mo­gu šte­ti­ti i juž­no­ko­rej­skom iz­vo­zu, upo­zo­ri­li su iz naj­ve­ćeg ta­moš­njeg pro­izvo­đa­ča če­li­ka POSCO. SAD je uveo an­ti­dam­pin­ške pris­toj­be na če­lik iz Ki­ne i Ko­re­je, što su ove zem­lje pro­tu­ma­či­le kao pro­tek­ci­oni­zam ko­jem ne­ma mjes­ta pre­ma pra­vi­li­ma WTO-a. “Za­bri­nja­va­ju­ći je taj trend da se ne­ki okre­ću pro­tek­ci­oniz­mu kad osje­te da se glo­bal­no gos­po­dar­stvo po­gor­ša­va. Ako se tak­vo što na­pra­vi i na na­šim glav­nim tr­ži­šti­ma u ju­go­is­toč­noj Azi­ji, bit će nam te­ško- rek­li su iz POSCO-a svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma. Do­dat­na je pri­jet­nja nji­ma i uvoz če­li­ka, i to po­naj­vi­še iz Ki­ne - la­ni ga je bi­lo 13,5 mi­li­ju­na to­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.