3000 LJU­DI U NJEMAČKOJ

DEUTSCHE BANK OTPUŠTA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

NDe­ut­s­c­he Bank za­tva­ra svo­jih 188 pos­lov­ni­ca u Njemačkoj pa će bez pos­la os­ta­ti 3000 lju­di, od to­ga 2500 u ma­lo­pro­da­ji i iz­rav­nom od­no­su s kli­jen­ti­ma, obja­vi­la je ban­ka, na­kon do­go­vo­ra s rad­nič­kim vi­je­ćem. Dio je to pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja i sma­nje­nja tro­ško­va iz 2015., kad je na­ve­de­no da će Deutsche Bank sre­za­ti oko 9000 rad­nih mjes­ta do 2017., od če­ga 4000 u do­mo­vi­ni. Ban­ka će na­kon ovo­ga va­la, ma­njeg nego se oče­ki­va­lo, ima­ti u Njemačkoj 535, a cilj je 500 pos­lov­ni­ca. Os­ta­le će se za­tva­ra­ti do kra­ja ove, a os­ta­le u pr­voj po­lo­vi­ni 2017. go­di­ne.

Naj­ve­ća u zem­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.