SOLARNIM ELEKTRANAMA

CI­LJA­JU NA 20 MIL. LJU­DI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­ski elek­troe-ner­ge­ti­čar En­gie upu­šta se u ra­zvoj sa­mos­tal­nih sun­če­vih elek­tra­na, za do­ma­ćins­tva, dr­že­ći da bi mo­gao bi­ti pr­vi u toj tr­žiš­noj ni­ši, a ci­lja na Afri­ku, gdje čak 695 mi­li­ju­na lju­di ne­ma pris­tup električnoj energiji. On­dje ma­le so­lar­ne plo­če slu­že za na­pa­ja­nje svje­tilj­ki, pu­nje­nje mo­bi­te­la ili gle­da­nje te­le­vi­zi­je. En­gie je ugo­vo­rio po­sao s te­le­ope­ra­te­rom Oran­ge­om da ra­zvi­ja­ju elek­tra­ne, a jed­nu su i iz­gra­di­li u Tan­za­ni­ji. Do 2020., cilj je tak­vim elektranama obu­hva­ti­ti oko 20 mi­li­ju­na lju­di u Afri­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.