Teh­no­lo­ški IPO ko­ji na­po­kon po­ve­ća­va ape­tit inves­ti­to­ra

Od­li­čan de­bi Star­tup Twilio iz­la­skom na bur­zu ugod­no iz­ne­na­dio i po­bu­dio in­te­res

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ/VL sergej.novosel@ve­cer­nji.net

Sof­tver­ska tvrt­ka ko­ju ra­be i Ube­ro­vi tak­sis­ti po­nu­di­la je 10 mi­li­ju­na dionica po 15, no po­ras­le su na 28,79 do­la­ra

Ko­li­ko su svjet­ske bur­ze ovih dana po­to­nu­le zbog pa­da fun­te iz­a­zva­nog bri­tan­skom re­fe­ren­dum­skom od­lu­kom o iz­la­sku iz Europ­ske uni­je, to­li­ko ih je, ba­rem do­nek­le, “di­gao” do­bar start s di­oni­ca­ma teh­no­lo­škog star­tu­pa. Ame­rič­ki Twilio, ko­ji ra­zvi­ja sof­tver za go­vor­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i po­ru­ke (ko­ris­ti ga, pri­mje­ri­ce, Uber, u od­no­si­ma s put­ni­ci­ma u svo­jim vo­zi­li­ma), pr­vog je dana iz­lis­ta na nju­jor­škoj bur­zi “buk­nuo” i di­oni­ce su s po­čet­nih 15 do­la­ra eks­plo­di­ra­le na 28,79 do­la­ra, od­nos­no 92% od pr­ve vri­jed­nos­ti.

Raz­log za op­ti­mi­zam

Ti­je­kom pet­ka, na­kon dva dana tr­go­va­nja, po­traž­nja se ipak smi­ri­la i ci­je­na je sta­la na ne­kih 25 do­la­ra.

U op­tje­caj je kroz IPO pu­šte­no 10 mi­li­ju­na dionica pa je Twi­li­ju porasla vri­jed­nost za ko­jih 150 mi­li­ju­na do­la­ra, na vi­še od 2,1 mi­li­jar­de. Do­volj­no da su­os­ni­vač i sa­daš­nji iz- vr­š­ni di­rek­tor Jeff Lawson (ima 10,4% udje­la), ko­ji je u New Yor­ku pro­ma­trao uz­let di­oni­ce, tr­lja ru­ke, za­do­vo­ljan što je ti­me nje­go­vo če­do, os­no­va­no 2008. u San Fran­cis­cu, uš­lo na ve­li­ka vra­ta na svjet­sko tr­ži­šte ka­pi­ta­la. Iz­lis­ta­va­nje Twi­li­ja na bur­zi pr­va je ponuda dionica ne­kog teh­no­lo­škog “jed­no­ro­ga” (star­tu­pi vri­jed­ni vi­še od jed­ne ml­rd. $) ove go­di­ne, i tek tre­ća ne­ke teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je do­sad u 2016., pod­sje­ća Reuters, za­klju­ču­ju­ći da je ova­kav do­bar po­če­tak i raz­log za op­ti­mi­zam, kao i za po­ve­ća­nje ape­ti­ta inves­ti­to­ra, ko­ji su se la­ga­no već i od­mak­li od IPO-a iz teh­no­lo­škog sek­to­ra. Jer, pre­ma is­tom iz­vo­ru, ini­ci­jal­ne jav­ne po­nu­de teh­no dionica na ame­rič­kom su tr­ži­štu ove go­di­ne po­bra­le tek 322 mi­li­ju­na do­la­ra, sit­ni­ca nas­pram 3,3 mi­li­jar­de ko­li­ko su pri­ho­do­va­le u is­tom raz­dob­lju la­ni.

Pus­ta go­di­na

“Ova je go­di­na zbi­lja bi­la pus­ta u tom po­gle­du i do­bro je što je Twilio us­pio, jer će to ohra­bri­ti i dru­ge”, ka­žu ana­li­ti­ča­ri.

Twilio je iz­vi­jes­tio da je u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne imao pri­hod od 59,3 mi­li­ju­na, te gu­bi­tak od 6,5 mi­li­ju­na do­la­ra.

REUTERS

Jeff Lawson (u sre­di­ni, u na­oča­la­ma) pra­ti sret­ne vi­jes­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.