Naj­ve­će 33 ban­ke iz­dr­ža­le stres-test

Pod­noš­ljiv gu­bi­tak Fed oci­je­nio da bi u naj­go­rem sce­na­ri­ju os­ta­le bez 385 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ve­ći­na od 33 ve­li­ke ame­rič­ke ban­ke, me­đu ko­ji­ma i one naj­moć­ni­je kao Bank of Ame­ri­ca, Ci­ti­gro­up i Wel­ls Far­go, te ne­ke ma­nje re­gi­onal­ne i ame­rič­ke is­pos­ta­ve ne­kih ino­zem­nih ba­na­ka, dje­lu­ju si­gur­no da mo­gu pod­ni­je­ti oz­bi­ljan eko­nom­ski uda­rac, i to bez po­mo­ći vla­de, obja­vio je Fe­de­ral Re­ser­ve (Fed). To u bi­ti zna­či da su ban­ke proš­le go­diš­nji stres test, ka­kav se re­do­vi­to pro­vo­di od 2009. Pre­ma tes­tu, ove ban­ke, ko­je dr­že 80 pos­to do­ma­ćeg ka­pi­ta­la u sek­to­ru, pre­tr­pje­le bi, u naj­go­rem sce­na­ri­ju, gu­bi­tak od 385 mi­li­jar­di do­la­ra kroz is­pi­ta­nih de­vet kvar­ta­la. Ban­ke su tes­ti­ra­ne u uvje­ti­ma po­ras­ta ne­za­pos­le­nos­ti od 5% (na 10%) i du­ljem raz­dob­lju fi­nan­cij­ske ne­si­gur­nos­ti i ne­ga­tiv­nim pri­no­si­ma na dr­žav­nu riz­ni­cu. Ma­ga­zin For­tu­ne na­vo­di da je naj­lo­ši­ju ocje­nu do­bio Mor­gan Sta­nley, a sli­je­di Wel­ls Far­go, no test je za­do­vo­ljio ana­li­ti­ča­re ko­ji su oci­je­ni­li da su ban­ke ot­por­ne na mo­gu­ću ka­tas­tro­fu.

REUTERS

Mo­gu pod­ni­je­ti eko­nom­ske udar­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.