KREDITNI REJ­TING

BOMBARDIERU BO­LJI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ka­nad­ski pro­izvo­đač avi­ona Bom­bar­di­er, ko­ji je i u flo­ti Cro­atia Air­li­ne­sa, ulo­žit će oko mi­li­jar­du do­la­ra u pro­gram CSe­ri­es, ko­ji je go­di­na­ma zbog pre­ko­ra­če­nja tro­ško­va bio na če­ka­nju. Ugo­vor je pot­pi­san s po­kra­ji­nom Qu­ebec, i Bombardieru pre­pu­šta da se usre­do­to­či na ra­zvoj i is­tra­ži­va­nje no­vih, usko­trup­nih mlaž­nja­ka. Reuters pi­še da je bit­no da se obje stra­ne us­kla­de u oče­ki­va­nji­ma i zah­tje­vi­ma, bu­du­ći da je ka­nad­ska fe­de­ral­na vla­da htje­la mi­je­nja­ti te­melj­nu vlas­nič­ku struk­tu­ru tvrt­ke. Qu­ebec kao po­kra­ji­na mo­že, pre­ma kla­uzu­li ugo­vo­ra, sla­ga­ti uvje­te bi­lo ko­jeg fe­de­ral­nog ula­ga­nja, a ako sa­ma dr­ža­va Ka­na­da ne bi us­pje­la u svo­jim ula­ga­nji­ma, po­kra­ji­na bi mo­gla tra­ži­ti i stra­nog su­inves­ti­to­ra u pro­gram avi­ona CSe­ri­es. Is­to ta­ko, Qu­ebec ima i pra­vo ve­ta na ne­ke od uvje­ta, po­put onog da sje­di­šte Bom­bar­di­era bu­de u Qu­ebe­cu. Zbog ovih vi­jes­ti agen­ci­ja Mo­ody’s pro­mi­je­ni­la je svo­je ocje­ne kom­pa­ni­je u sta­bil­nu, iz ne­ga­tiv­ne. U pro­gra­mu CSe­ri­es i Qu­ebec i Bom­bar­di­er ima­ju po po­lo­vi­cu udje­la.

REUTERS

Ra­zvi­ja pro­gram C se­ri­je avi­ona

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.