Ra­šti­ma­na ad­mi­nis­tra­ci­ja sru­ši­la mje­re za­poš­lja­va­nja

Ap­surd Ne­se­lek­tiv­na upo­ra­ba pot­po­ra na­ru­ši­la kla­sič­no za­poš­lja­va­nje i sni­zi­la ci­je­nu ra­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Kri­ti­ča­ri mje­ra HZZ-a upo­zo­ra­va­ju da su pot­po­re uglav­nom ko­ris­ti­le dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je, ma­nje re­al­ni sek­tor

Obja­va Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje ka­ko obus­tav­lja dio pro­gra­ma mje­ra ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja, a me­đu ko­ji­ma je i mje­ra uve­de­na za man­da­ta biv­še Vla­de ko­ja je pro­te­kih go­di­na i naj­vi­še ko­ri­šte­na, struč­no za­poš­lja­va­nje bez zas­ni­va­nja rad­nog od­no­sa, po­di­gla je uo­či no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ras­pra­vu na po­li­tič­koj sce­ni. Na objaš­nje­nje da će zbog manj­ka nov­ca u dr­žav­noj bla­gaj­ni Mi­nis­tar­stvo ra­da ići u pres­la­gi­va­nje mje­ra i kva­li­tet­ni­je ko­ri­šte­nje pre­os­ta­lih sred­stva uklju­ču­ju­ći i ona iz EU fon­do­va, re­agi­rao je bivši čel­nik u tom mi­nis­tar­stvu Mi­ran­do Mr­sić. On kao SDPov ka­dar u od­lu­ci HZZ-a pre­poz­na­je pri­je sve­ga ne­za­in­te­re­si­ra­nost HDZ-a da za­dr­ži mla­de obra­zo­va­ne da se­le iz Hr­vat­ske. U pro­tek­lim mje­se­ci­ma, ka­že, ni­su do­no­še­ne ni­kak­ve no­ve mje­re una­toč ras­tu eko­no­mi­je ko­je bi do­ve­le do ve­ćeg obu­hva­ta mla­dih i do po­ve­ća­nja nak­na­de sa 2400 na 3000 ku­na.

No, upra­vo u toj mje­ri nje­go­vi na­s­ljed­ni­ci na­la­ze sla­bu toč­ku ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja, jer se nji­ho­vom ne­se­lek­tiv­nom upo­ra­bom oz­bilj­no na­ru­ši­lo kla­sič­no za­poš­lja­va­nje mla­dih i sru­ši­lo ci­je­nu ra­da. Do­mi­na­ci­ju u ko­ri­šte­nju tog pro­gra­ma ima­li su pos­lo­dav­ci iz jav­nog i dr­žav­nog sek­to­ra, no i mno­gi pos­lo­dav­ci ko­ris­ti­li su mo­guć­nos­ti za­poš­lja­va­nja mla­dih ko­ji tek ula­ze u po­sao, da­ju­ći im pri­li­ku za prob­ni rad. Upra­vo u sek­to­ru ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva, te obr­tu pot­po­re za za­poš­lja­va­nje pos­lo­dav­ci ra­do ko­ris­te.

“Pa tko ne bi uzeo 5-6 ti­su­ća eura ko­je ti po rad­ni­ku da­je dr­ža­va”, po­ma­lo iro­ni­čan je Pe­tar Lo­vrić, pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca, či­ja je tvrt­ka

i sa­ma ko­ris­nik HZZ-ovih pro­gra­ma. Upa­vo, ka­že, ima če­ti­ri mla­da rad­ni­ka od ko­jih će za­dr­ža­ti dva, mo­žda i tri. No, u nje­go­vu slu­ča­ju pok­lo­pi­lo se da je imao po­tre­bu za rad­ni­ci­ma, ali mno­gi pos­lo­dav­ci ko­ji ko­ris­te pot­po­re ne za­dr­ža­va­ju za­pos­le­ni­ke ka­da is­tek­ne rok u ko­je­mu se za njih do­bi­va pot­po­ra.

AGROKOR, NAJ­VE­ĆI POSLODAVAC U DR­ŽA­VI, NI­JE KO­RIS­TIO HZZ-OVE POT­PO­RE

Zbog to­ga su i struč­nja­ci ko­ji su po­čet­kom go­di­ne za HZZ ocje­nji­va­li pro­ved­bu ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja u pret­hod­nom raz­dob­lju su­ge­ri­ra­li da se raz­mo­tri, pri­mje­ri­ce, stro­že ogra­ni­ča­va­nje broja ko­ris­ni­ka po pos­lo­dav­cu ili de­fi­ni­ra­nje dje­lat­nos­ti u ko­ji­ma će se one ko­ris­ti­ti.

“Kao poslodavac ge­ne­ral­no pozdravljam mje­re ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja, no uvi­jek se otva­ra pi­ta­nje ko­li­ko one do­is­ta du­bin­ski pomažu kreiranju rad­nih mjes­ta i ko­li­ki je nji­hov uči­nak na de­mo­graf­ski opo­ra­vak”, ka­že Lo­vrić, ko­ji se sla­že s ana­li­ti­ča­ri­ma ko­ji kri­ti­zi­ra­ju kons­tant­no po­se­za­nje dr­ža­ve za mje­ra­ma “ga­še­nja po­ža­ra”, od po­ma­ga­nja bro­do­grad­nji ili HŽu do uk­la­nja­nja lju­di s bur­ze.

“Bez ob­zi­ra na do­bro­na­mjer­nost, pot­po­ra­ma za za­poš­lja­va­nje do­sad se za­pra­vo ku­po­vao mir, no u re­al­nom sek­to­ru po­s­ljed­njih go­di­na, po­seb­no ot­ka­ko je eska­li­ra­la gos­po­dar­ska kri­za, su­oči­li smo se s ni­kad ve­ćim di­sba­lan­som na tr­ži­štu ra­da”, is­ti­če Lo­vrić, na­vo­de­ći ka­ko u ne­kim stru­ka­ma, po­se­bi­ce obr­ti­ma, ne­dos­ta­je rad­ni­ka. Po­je­di­ni obrt­ni­ci su­ge­ri­ra­ju ka­ko bi se vi­še po­zor­nos­ti tre­ba­lo da­ti mje­ra­ma dok­va­li­fi­ka­ci­ja i prek­va­li­fi­ka­ci­ja za stru­kov­na za­ni­ma­nja. Me­đu mje­ra­ma od ko­jih se u HZZu ni­je odus­ta­lo u ovoj go­di­ni upra­vo su taj­ve pot­po­re, one za obra­zo­va­nje

ZAPOŠLJAVAMO MLA­DE JOŠ ZA STU­DI­JA, A KA­KO JE TO KVALITETAN KA­DAR, RA­DE ZA PU­NO VE­ĆE PLA­ĆE I NE­MA­MO PO­TRE­BE ZA TAK­VIM ALATIMA Lu­ka Abrus, Pet mi­nu­ta

ne­za­pos­le­nih, os­po­sob­lja­va­nje na rad­nom mjes­tu i za poz­na­tog pos­lo­dav­ca, te pot­po­re za skra­ći­va­nje rad­nog vre­me­na i stal­ne se­zon­ce. Pi­ta­nje je, pak, ko­li­ko će se nov­ca us­pje­ti iz­dvo­ji­ti za no­ve mje­re.

Me­đu oni­ma ko­ji su ko­ris­ti­li mje­ru struč­nog os­po­sob­lja­va­nja bez zas­ni­va­nja rad­nog od­no­sa je i Hr­vat­ska obrt­nič­ka ko­mo­ra, ko­ja je i sa­ma

I U HOK-U SMO TAKO ZAPOŠLJAVALI. MLADI SU STEKLI IS­KUS­TVO, DO­BI­LI PRAK­TIČ­NA ZNA­NJA KO­JA ĆE IM PO­MO­ĆI U NALAŽENJU POS­LA Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec, HOK

KAO POSLODAVAC POZDRAVLJAM MJE­RE AK­TIV­NE PO­LI­TI­KE ZA­POŠ­LJA­VA­NJA, NO PI­TA­NJE JE KO­LI­KO ONE DO­IS­TA POMAŽU KREIRANJU RAD­NIH MJES­TA Pe­tar Lo­vrić, HUP

ko­ris­ti­la tu op­ci­ju i sma­tra je vr­lo ko­ris­nom. “Mladi ko­ji su ra­di­li (i ko­ji još ra­de) u HOKu stekli su dra­go­cje­no rad­no is­kus­tvo, do­bi­li su prak­tič­na zna­nja ko­ja mo­gu pri­mi­je­ni­ti u dalj­njoj ka­ri­je­ri. Vje­ru­je­mo da će im to is­kus­tvo bi­ti pred­nost pri nalaženju pos­la, kao i da će se ne­ki od­lu­či­ti i za sa­mos­tal­no po­du­zet­niš­tvo, o če­mu su mo­gli dos­ta na- uči­ti ra­de­ći u HOKu”, po­ru­ču­ju iz HOKa. Ono što os­ta­je kao glav­na za­mjer­ka iz gos­po­dar­skih re­do­va ak­tu­al­noj dr­žav­noj bi­ro­kra­ci­ji, neo­vis­no o to­mu što je Vla­da u me­đu­vre­me­nu pos­ta­la teh­nič­ka, jest či­nje­ni­ca da se u “po­sao” pro­mje­ne mo­de­la po­ti­ca­nja za­poš­lja­va­nja uš­lo “ne­ušti­ma­no”, bez pri­pre­me i pre­zen­ta­ci­je no­vog sus­ta­va ko­ji će za­mi­je­ni­ti je­dan ko­ji su ko­nač­no po­če­li pre­poz­na­va­ti i oni ko­ji tra­že pos­lo­ve i oni ko­ji tre­ba­ju rad­ni­ke.

Ipak, pos­lo­dav­ci ko­ji su ko­ris­ti­li mje­re za­poš­lja­va­nja, po­put Atlan­tic gru­pe i far­ma­ce­ut­ske ku­će Be­lu­po, sprem­no oče­ku­ju no­ve pri­li­ke ko­je će se otvo­ri­ti na tom pla­nu. Ko­ris­te­ći na­ve­de­ne mje­re, ka­žu u Be­lu­pu, do­sad su za­pos­li­li 24 rad­ni­ka mla­đa od 30 go­di­na, skla­pa­njem ugo­vo­ra o ra­du na neo­dre­đe­no, a pla­ni­ra­ju do 1. sr­p­nja za­pos­li­ti još njih de­vet ko­ris­te­ći te mje­re. Za­nim­lji­vo je i da mno­gi ve­li­ki sus­ta­vi ni­su bi­li me­đu ko­ris­ni­ci­ma HZZo­vih pot­po­ra. Ta­kav slu­čaj je kon­cern Agrokor. “Na­še su kom­pa­ni­je u vr­lo ma­loj mje­ri ko­ris­ti­le ak­tiv­ne mje­re po­ti­ca­nja za­poš­lja­va­nja. Mi smo zapošljavali i nas­ta­vit će­mo za­poš­lja­va­ti no­ve dje­lat­ni­ke svih ra­zi­na obra­zo­va­nja u skla­du sa svo­jim po­tre­ba­ma kao i do­sad”, na­po­mi­nju iz Agro­ko­ra.

Pros­tor za dra­ma­tič­ne re­ak­ci­je ne­ma­ju ni u ne­kim sek­to­ri­ma u ko­ji­ma se pre­te­ži­to za­poš­lja­va­ju mladi. Lu­ka Abrus iz tvrt­ke Pet mi­nu­ta, jed­ne od naj­br­že ras­tu­ćih IT tvrt­ki u Hr­vat­skoj, ka­že ka­ko ni­kad ni­su ko­ris­ti­li po­ti­ca­je dr­ža­ve za za­poš­lja­va­nje mla­dih .

“Mi u pra­vi­lu zapošljavamo mla­de još za vri­je­me stu­di­ja, a ka­ko je ri­ječ o kva­li­tet­nim ka­dro­vi­ma, oni kod nas ra­de za pu­no ve­će pla­će, ne­ma­mo po­tre­be za tak­vim alatima”, po­jaš­nja­va Abrus.

PD/ FOTOMONTAŽA:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.