Osi­gu­ra­va­te­lji u pro­ble­mu

Zbog po­li­ti­ke zas­toj u ni­ši u ko­joj su oče­ki­va­li oz­bi­ljan rast >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BO­ŽI­CA BA­BIĆ

Rast premije mo­guć je na do­bro­volj­nom zdrav­s­tve­nom osi­gu­ra­nju, sa­mo ako se po­ni­šti mo­no­pol HZZO-a, ka­že Hr­vo­je Pa­uko­vić (HUO)

In­dus­tri­ja osi­gu­ra­nja sve vi­še se fo­ku­si­ra na do­bro­volj­na zdrav­s­tve­na osi­gu­ra­nja, i to po­seb­no na po­li­cu do­pun­skog osi­gu­ra­nja. Bran­ša ocje­nju­je da je to tr­žiš­na ni­ša u ko­joj je naj­iz­gled­ni­ji rast premije, pa tu vr­stu po­li­ce po­s­ljed­njih tje­da­na po­či­nje nu­di­ti sve vi­še osi­gu­ra­va­te­lja.

U Hr­vat­skoj je za 2015. u toj ka­te­go­ri­ji ugovoreno 43,9 mi­li­ju­na eura premije. U Slo­ve­ni­ji, gdje je po­pu­la­ci­ja sta­nov­niš­tva upo­la ma­lo­broj­ni­ja od one u RH, pre­mi­ja na do­bro­volj­nim zdrav­s­tve­nim osi­gu­ra­nji­ma la­ni je iz­no­si­la 483 mi­li­ju­na eura, dok je, pri­mje­ri­ce, na obvez­nim auto­osi­gu-ra­nji­ma do­seg­nu­la tek 220 mi­li­ju­na eura.

“Li­be­ra­li­za­ci­ja cje­ni­ka na obvez­nim auto­osi­gu-ra­nji­ma ogo­li­la je tu pre­mi­ju i u Hr­vat­skoj te ni­je za oče­ki­va­ti nje­zin po­vra­tak na ne­ka­daš­nje vo­lu­me­ne. Ži­vot­na osi­gu­ra­nja stag­ni­ra­ju, kao i imo­vin­ska, pa su do­bro­volj­na zdrav­s­tve­na je­di­ni ka­nal gdje druš­tva mo­gu oče­ki­va­ti ve­ći rast premije, no uz uvjet da se pret­hod­no po­ni­šti tr­žiš­ni mo­no­pol Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje (HZZO)”, ka­že Hr­vo­je Pa­uko­vić, di­rek­tor Hr­vat­skog ure­da za osi­gu­ra­nje (HUO).

S ob­zi­rom na obve­zu pro­ved­be prav­ne ste­če­vi­ne Europ­ske uni­je, na što se RH obve­za­la Ugo­vo­rom o pris­tu­pa­nju, ni Vla­da na od­la­sku, baš kao ni ona pri­je nje, ni­je po­du­ze­la kon­kret­ne mje­re ko­ji­ma bi HZZO u seg­men­tu do­bro­volj­nih zdrav­s­tve­nih osi­gu­ra­nja u tr­žiš­noj utak­mi­ci imao po­zi­ci­ju is­to­vjet­nu onoj kak­vu ima­ju svi os­ta­li za­in­te­re­si­ra­ni po­du­zet­ni­ci, od­nos­no druš­tva iz in­dus­tri­je osi­gu­ra­nja.

Je­di­ni za­kon u ko­jem je cje­lo­vi­to ugra­đe­na prav­na ste­če­vi­na EU je za­kon o osi­gu­ra­nju, no Vla­da i re­sor­no mi­nis­tar­stvo upor­no ig­no­ri­ra­ju tu či­nje­ni­cu i do­pu­šta­ju iz­nim­ku za HZZO, ko­ji ne­ma obve­zu pro­ved­be odred­bi o vi­si­ni i adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la, te ak­tu­ar­skih iz­ra­ču­na i stva­ra­nja teh­nič­kih re­zer­vi.

NA DOPUNSKOM JE U HR­VAT­SKOJ ZA 2015. UGOVORENO 43,9 MIL. EURA PREMIJE, AU SLO­VE­NI­JI 483 MI­LI­JU­NA EURA

Kao SDP- ov mi­nis­tar zdrav­s­tva, Si­ni­ša Var­ga je naj­av­lji­vao da će iz HZZO iz­dvo­ji­ti dio pos­lo­va­nja u no­vo druš­tvo za osi­gu­ra­nje, no to se ni­je do­go­di­lo.

HDZ-ova Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja po­kre­nu­la je iz­mje­nu za­ko­na, ali ni­je rje­ša­va­la ključ­ni pro­blem, dis­kri­mi­na­ci­ju po­du­zet­ni­ka. Htje­la je u ko­rist HZZO-a po­sku­pje­ti po­li­cu sa 70 na 89 ku­na, no u Sa­bo­ru ni­je bi­lo kvo­ru­ma.

HUO je još 2011. go­di­ne iz­vi­jes­tio Agen­ci­ju za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja i po­kre­nuo pos­tu­pak pri Us­tav­nom su­du za ocjenu za­ko­na o do­bro­volj­nom zdrav­s­tve­nom osi­gu­ra­nju ko­ji po­go­du­je HZZO-u. Broj­ne do­pi­se adre­si­rao je Vla­di i Mi- nis­tar­stvu, a ne­dav­no je i pre­ko Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca upo­zo­rio na to da se pos­lo­va­nje HZZO-a mo­ra što pri­je us­kla­di­ti sa za­ko­nom o osi­gu­ra­nju i pre­uze­tim obve­za­ma pre­ma EU.

Oči­to je da HZZO, a ti­me i Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska, kr­še hr­vat­ske i europ­ske pro­pi­se. Do­pu­šta­ju­ći da se kr­še po­du­zet­nič­ke slo­bo­de Vla­da otva­ra pros­tor za mo­gu­ću kaz­nu.

Pi­ta­nje je vre­me­na ka­da će Europ­ska ko­mi­si­ja sank­ci­oni­ra­ti Hr­vat­sku, kao što je svo­je­dob­no Slo­ve­ni­ju i Bel­gi­ju.

U HUOu oče­ku­ju da će bu­du­ća po­li­tič­ka gar­ni­tu­ra pre­poz­na­ti pro­blem i ri­je­ši­ti ga suk­lad­no eu­rop­skoj prak­si.

D. JARAMAZ/PIXSELL

HZZO ne pos­tu­pa fer u tr­žiš­noj utak­mi­ci na ugo­va­ra­nju premije

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.