Pa­li na tes­tu

Če­mu slu­že nad­zor­ni od­bo­ri u ko­mu­nal­nim tvrt­ka­ma? >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Žu­pa­nij­ske ces­te Split su 2014. i 2015. is­pla­ti­le NO-u 346.324 kn, a po odr­ža­noj sjed­ni­ci bi­lo bi tri­put ma­nje

Ni­su uklju­če­ni u pro­ce­se stra­te­škog pla­ni­ra­nja. Ni­su ras­prav­lja­li o ra­zvoj­nim pro­gra­mi­ma Upra­ve, a već do­ne­se­ne ni­su ocje­nji­va­li. Ni­su ras­prav­lja­li o us­pješ­nos­ti Upra­ve s ob­zi­rom na pos­lov­ne ci­lje­ve. Upra­va ih ni­je iz­vješ­ći­va­la o ren­ta­bil­nos­ti pos­lo­va­nja i pos­lov­noj po­li­ti­ci. Ni­su zah­ti­je­va­li kon­tro­le pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti, ni­ti is­pi­ti­va­li fi­nan­cij­sku do­ku­men­ta­ci­ju, pri­mje­re­nost nak­na­da Upra­ve. Oni su Nad­zor­ni od­bor bi­ograd­skog ko­mu­nal­nog po­du­ze­ća Bo­ša­na, jed­ne od tvrt­ki lo­kal­nih je­di­ni­ca u ko­ji­ma je Dr­žav­ni ured za re­vi­zi­ju pro­tek­lih mje­se­ci sni­mao učin­ko­vi­tost ra­da NOa.

Pao i Ma­kar­ski ko­mu­na­lac

To­li­ke pri­mjed­be mo­žda i ne ču­de jer ni za­da­će, ov­las­ti, od­go­vor­nos­ti, kri­te­ri­ji za ime­no­va­nja, pra­vi­la za su­kob in­te­re­sa, ni­su ure­đe­ni u pi­sa­nom obli­ku. Ne­pro­laz­nu ocjenu, ali s nešto ma­njim bro­jem ne­pra­vil­nos­ti, do­bio je i Nad­zor­ni od­bor Ma­kar­skog ko­mu­nal­ca. Ni u toj tvrt­ki ni­su do­ne­se­ni stra­te­ški pla­no­vi, ne­ki čla­no­vi NOa ne­ma­ju od­go­va­ra­ju­će kva­li­fi­ka­ci­je, a di­rek­to­ra je ime­no­va­la skup­šti­na (ne NO), i to bez na­tje­ča­ja.

NO Bo­ša­ne je ma­hom pri­hva­tio pri­mjed­be i obe­ćao se po­pra­vi­ti is­ti­ču­ći ka­ko se na ure­đe­nju po­je­di­nih seg­me­na­ta već ra­di. Ho­će li to re­zul­ti­ra­ti i češ­ćim sjed­ni­ca­ma NOa, jer su u 2014. i 2015. odr­ža­li po jed­nu je­di­nu, pa je una­toč ne­ve­li­kim mje­seč­nim iz­no­si­ma na­gra­da za pred­sjed­ni­ka i čla­no­ve NOa (500 i 300 ku­na) is­pa­lo da su za jed­nu sjed­ni­cu do­bi­li 6000 od­nos­no 3600 ku­na. Ukrat­ko, “ulo­že­no vri­je­me, trud i od­go­vor­nost ni­su bi­li pri­mje­re­ni obav­lja­nim pos­lo­vi­ma”, za­klju­či­li su re­vi­zo- ri. Is­to su za­klju­či­li i kod tri­ju tvrt­ki iz Spli­ta ko­je nad­zor­ni­ke ta­ko­đer pla­ća­ju mje­seč­no (i to znat­no vi­še), pa im je na­lo­že­no pre­is­pi­ti­va­nje vi­si­ne na­gra­da.

Split 'ši­ro­ke ru­ke'

Mje­seč­na na­gra­da za čla­no­ve NOa Split­ske oba­le i Sta­no­upra­ve je ne­to 1900 ku­na, a u Žu­pa­nij­skim ces­ta­ma Split pred­sjed­nik NO mje­seč­no do­bi­va 90% pro­sječ­ne pla­će u druš­tvu (3971 kn), pot­pred­sjed­nik 60% (3320 kn) te čla­no­vi 50 pos­to (2380 kn). Tako su Žu­pa­nij­ske ces­te Split 2014. i 2015. čla­no­vi­ma NOa ukup­no is­pla­ti­le 346.324 ku­na ne­to, a da su na­gra­đi­va­ni po odr­ža­noj sjed­ni­ci, na­gra­da bi bi­la znat­no ma­njih 129.881 ku­nu. Kod Split­ske oba­le nad­zor­ni­ci­ma je is­pla­će­no 114.000 ku­na, a po odr­ža­noj sjed­ni­ci pri­pa­lo bi im 45.600 ku­na, dok je kod Sta­no­upra­ve pla­će­no ne­to 228.000, a po odr­ža­noj sjed­ni­ci tro­šak bi bio 123.500 ku­na.

Oči­to je da i naj­no­vi­ji na­la­zi učin­ko­vi­tos­ti nad­zor­ni­ka idu u pri­log kri­ti­ča­ri­ma ko­ji sma­tra­ju da na­čin pos­lo­va­nja ko­mu­nal­nih po­du­ze­ća zah­ti­je­va re­kons­truk­ci­ju, od­nos­no da dio tvrt­ki u vlas­niš­tvu gra­do­va tre­ba pri­va­ti­zi­ra­ti, a dio uklju­či­ti u lo­kal­ne pro­ra­ču­ne. v

D. PUKLAVEC/PIXSELL

Na­laz dr­žav­ne re­vi­zi­je po­t­vr­da da ko­mu­nal­na po­du­ze­ća tre­ba­ju re­kons­truk­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.