Zma­je­vo gni­jez­do oku­pi­lo ma­la ka­za­li­šta

Iz­laz­na stra­te­gi­ja Vlas­ni­ca Ma­le sce­ne Vi­to­mi­ra Lon­čar uo­či od­la­ska u Ki­nu po­kre­će klas­ter ka­za­li­šta za dje­cu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SA­ŠA PAPARELLA

Iz­laz­na stra­te­gi­ja Vlas­ni­ca Ma­le sce­ne Vi­to­mi­ra Lon­čar uo­či od­la­ska u Ki­nu po­kre­će klas­ter ka­za­li­šta za dje­cu

Crowd­fun­ding kam­pa­njom po­ku­šat će na­mak­nu­ti 10.000 do­la­ra za mar­ke­tin­ške ak­tiv­nos­ti no­vog klas­te­ra

Se­dam za­gre­bač­kih neo­vis­nih ka­za­li­šta za dje­cu i mla­de, pre­dvo­đe­nih Ma­lom sce­nom, u uto­rak će pro­mo­vi­ra­ti kul­tur­ni in­ku­ba­tor Zma­je­vo gni­jez­do i pred­sta­vi­ti program pr­ve za­jed­nič­ke se­zo­ne.

Za pu­bli­ku je naj­bit­ni­je da će ubu­du­će sve dru­ži­ne nas­tu­pa­ti na is­tom mjes­tu, u pros­to­ru Ma­le sce­ne, ko­ju već tri de­set­lje­ća vo­di nje­zi­na di­rek­to­ri­ca i vlas­ni­ca Vi­to­mi­ra Lon­čar.

Win-win-win

“Os­ni­va­nje klas­te­ra je winwinwin si­tu­aci­ja, svi su nešto do­bi­li: Ma­la sce­na nas­tav­lja s kon­ti­nu­ite­tom, os­ta­le glu­mač­ke dru­ži­ne pros­tor za stal­ne nas­tu­pe. Pu­bli­ka, ko­ja nam je iona­ko za­jed­nič­ka, do­bi­va ve­ći broj pred­sta­va i pre­mi­je­ra ne­go do­sad, svih se­dam da­na u tjed­nu, a pla­ni­ra­mo i kre­ativ­ne ra­di­oni­ce. Već od ove je­se­ni Ma­la sce­na će pos­ta­ti sre­di­šte okup­lja­nja raz­no­li­kih es­te­ke­tin­ške ti­ka, u ko­jem će­mo ka­za­li­šte za dje­cu po­di­ći na vi­šu ra­zi­nu. Uz Ma­lu sce­nu, u ka­za­liš­ni klas­ter Zma­je­vo gni­jez­do uklju­če­na su ka­za­li­šta Smje­ško, Lut­kar­ski stu­dio Kvak, Te­atar Pu­na ku­ća, Te­atar Ti­re­na, Ti­gar Te­atar i Tri­ko Cir­kus Te­ara. U klas­te­ru Zma­je­vo gni­jez­do ni­ti jed­no od tih ka­za­li­šta ne­će iz­gu­bi­ti svoj iden­ti­tet”, ka­že Vi­to­mi­ra Lon­čar.

“Stva­ra­mo no­vi or­ga­ni­za­cij­ski mo­del, gdje po­an­ta ni­je u to­me da nas bu­de što vi­še ne­go da program bu­de što bo­lji. Su­prug i ja se­li­mo se u Ki­nu, a ka­ko ni­smo us­pje­li na­ći jed­nu oso­bu ko­ja bi sa­ma mo­gla vo­di­ti Ma­lu sce­nu, ina­če pr­vo pri­vat­no ka­za­li­šte u Hr­vat­skoj, mo­ra­li smo smis­li­ti ne­ku iz­laz­nu stra­te­gi­ju za tu tran­zi­ci­ju. Za­to smo od­lu­či­li oku­pi­ti naj­bo­lja za­gre­bač­ka ka­za­li­šta za dje­cu i mla­de i uklju­čit ih u pro­jekt”, objaš­nja­va na­ša su­go­vor­ni­ca.

'Vlast ra­di kul­tu­ro­cid'

Ma­la sce­na uvi­jek je pra­ti­la mo­der­ne tren­do­ve i no­ve teh­no­lo­gi­je, još 2002. uve­li su on li­ne re­zer­va­ci­je ulaz­ni­ca. Suk­lad­no to­me, Vi­to­mi­ra Lon­čar za svoj star­tup naj­av­lju­je i crowd­fun­ding kam­pa­nju, ko­jom će se pro­ba­ti na­mak­nu­ti ci­lja­nih 10.000 do­la­ra za mar- ak­tiv­nos­ti no­vog klas­te­ra.

Od 170 ka­za­li­šta u Hr­vat­skoj 30 je jav­nih, a sva os­ta­la su pri­vat­na, pa smo vlas­ni­cu Ma­le sce­ne pi­ta­li ka­ko se ona fi­nan­ci­ra­ju. “Mi smo na tr­ži­štu na­tje­ča­ja, pri­mje­ri­ce, za jav­ne po­tre­be u kul­tu­ri u lo­kal­noj za­jed­ni­ci; os­ta­li pri­ho­di do­la­ze od spon­zo­ra i pro­da­je ulaz­ni­ca. Na ža­lost, ova vlast ra­di kul­tu­ro­cid i uki­da na­tje­ča­je, a mi­nis­tar kul­tu­re če­ki­ćem za­ti­re os­tat­ke ne­za­vis­ne sce­ne ko­je pret­hod­no ni­je uni­šti­la nje­go­va ka­tas­tro­fal­na pret­hod­ni­ca”, ka­že Vi­to­mi­ra Lon­čar.

OD 170 KA­ZA­LI­ŠTA, KO­LI­KO IH POS­TO­JI U

HVATSKOJ, ČAK 140 JE PRIVATNIH I FI­NAN­CI­RA­JU SE UGLAV­NOM NA TR­ŽI­ŠTU NA­TJE­ČA­JA, KO­JE JE SADAŠNJA VLAST DU­BO­KO POREMETILA

G. STANZL/PIXSELL

Vi­to­mi­ra Lon­čar pre­se­lit će se u Ki­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.