JAM­S­TVO ZA 250 MIL. KN

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da RH odr­ža­la je u po­ne­dje­ljak te­le­fon­sku sjed­ni­cu, na ko­joj je do­ni­je­la Od­lu­ku o iz­mje­ni i do­pu­ni Od­lu­ke o da­va­nju su­glas­nos­ti druš­tvu HŽ Car­go za kre­dit­no za­du­že­nje kod HPB i Cro­atia ban­ke, ra­di fi­nan­cij­ske kon­so­li­da­ci­je i zbri­nja­va­nja rad­ni­ka. Na­ime, Vla­da je pret­hod­no da­la su­glas­nost HŽ Cargu za kre­dit­no za­du­že­nje u ukup­nom iz­no­su od 250 mi­li­ju­na ku­na, u svr­hu fi­nan­cij­ske kon­so­li­da­ci­je u iz­no­su od 120 mi­li­ju­na i fi­nan­ci­ra­nja zbri­nja­va­nja vi­ška rad­ni­ka u iz­no­su od 130.000 mi­li­ju­na ku­na, ko­je se osi­gu­ra­lo jam­s­tvom RH u ukup­nom iz­no­su. HŽ Car­go se na­la­zi u pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja i fi­nan­cij­ske kon­so­li­da­ci­je i su­očio se s ne­mo­guć­noš­ću vra­ća­nja krat­ko­roč­nog kre­di­ta. Ban­ke ni­su iz­vr­ši­le pri­sil­nu na­pla­tu jer je tvrt­ka po­kre­nu­la pre­go­vo­re o re­fi­nan­ci­ra­nju krat­ko­roč­nog kre­di­ta u du­go­roč­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.