Terme Tuhelj sa 21% vi­še no­će­nja i ras­tom pri­ho­da od 17,6 pos­to

Do­bar start U pet mje­se­ci ove go­di­ne pri­hod im je po­ras­tao na 2,4 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Slo­ven­ske Terme Oli­mia i Terme Tuhelj ko­je su u nji­ho­vu vlas­niš­tvu za­do­volj­ni su re­zul­ta­ti­ma pos­lo­va­nja za pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne, po­go­to­vo dvoz­na­men­kas­tim po­ras­ti­ma pri­ho­da.

U Ter­ma­ma Oli­mia iz Pod­če­tr­te­ka u pet mje­se­ci os­tva­re­no je 113 ti­su­ća no­će­nja ili 5,6% vi­še ne­go la­ni, pri če­mu su go­to­vo 60% gos­ti­ju bi­li stran­ci. Pri­ho­di od go­to­vo 7 mil. eura 6,5% su vi­ši od lanj­skih.

u Ter­ma­ma Tuhelj, ko­je su u vlas­niš­tvu Ter­mi Oli­mia, u ho­te­lu Well go­to­vo 60% no­će­nja os­tva­ru­ju tu­ris­ti iz Hr­vat­ske. Ukup­no je u Ter­ma­ma Tuhelj u pet mje­se­ci ove go­di­ne os­tva­re­no ma­lo vi­še od 39,3 ti­su­će no­će­nja, što je 20,7 pos­to vi­še u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje. Pri­hod im je po­ras­tao 17,6 pos­to, na 2,4 mi­li­ju­na eura. Di­rek­to­ri Ter­ma Oli­mia i Ter­ma Tuhelj Flo­ri­jan Vas­le i Va­sja Čret­nik pla­ni­ra­ju noU ve inves­ti­ci­je.

S. BERTIĆ/PIX

Tu­he­lju go­to­vo 60% do­ma­ćih gos­ti­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.