Pe­tro­ke­mi­ja po­či­nje eko­re­mont od 45 mil. ku­na

Uskoro čiš­ći No­vac osi­gu­ra­li kre­di­tom HBOR-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pe­tro­ke­mi­ja

za­po­či­nje re­mont pos­tro­je­nja za pro­izvod­nju mi­ne­ral­nih gno­ji­va, ti­je­kom ko­je­ga će re­ali­zi­ra­ti inves­ti­ci­ju vri­jed­nu 45 mi­li­ju­na ku­na, fi­nan­ci­ra­nu ve­ćim di­je­lom kre­di­tom Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak (HBOR). Re­mont po­či­nje obus­ta­vom ra­da pos­tro­je­nja UREA 2, a za­tim će 1. sr­p­nja bi­ti za­us­tav­lje­na i os­ta­la pos­tro­je­nja. Ra­do­vi će se odvi­ja­ti ti­je­kom sr­p­nja, a po­nov­ni start pos­tro­je­nja Amo­ni­jak pla­ni­ra se za 1. ko­lo­vo­za, na­kon če­ga će us­li­je­di­ti start os­ta­lih pos­tro­je­nja, is­ti­ču iz Pe­tro­ke­mi­je. Na­po­mi­nju da će ti­je­kom re­mon­ta re­ali­zi­ra­ti inves­ti­ci­ju na pos­tro­je­nju UREA, či­me će značajno sma­nji­ti one­čiš­će­nje ot­pad­nih vo­da. Ra­di po­bolj­ša­nja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti Pe­tro­ke­mi­ja fi­nan­ci­ra grad­nju vi­so­ko­tlač­nog pli­no­vo­da od PMRS Ku­ti­na 1 do tvor­nič­kog kru­ga (pod­zem­ni cje­vo­vod) i da­lje do pos­tro­je­nja za pro­izvod­nju amo­ni­ja­ka (nad­zem­ni cje­vo­vod). Vri­jed­nost inves­ti­ci­je je 45 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.