Apli­ka­ci­ja za iz­najm­lji­va­če ras­te mje­seč­no 26 pos­to

Ren­ti­lio Pred­sta­vi­li mo­bil­nu ver­zi­ju, po pla­će­nom ko­ris­ni­ku pro­sječ­ni go­diš­nji pri­hod 4000 kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ovo­ga je mjeseca pred­stav­lje­na mo­bil­na ver­zi­ja do­ma­će apli­ka­ci­je Ren­tlio ko­ja svim iz­najm­lji­va­či­ma u tu­riz­mu omo­gu­ću­je na­pred­no uprav­lja­nje smje­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma.

Ri­ječ je o do­ma­ćoj apli­ka­ci­ji ko­ja je na tr­ži­štu od ožuj­ka proš­le go­di­ne, a slu­ži auto­ma­ti­za­ci­ji cje­lo­kup­nog pos­lo­va­nja ma­njih tu­ris­tič­kih obje­ka­ta te ima ko­ris­ni­ke u osam europ­skih ze­ma­lja. Ka­ko tvr­di Mar­ko Mi­šu­lić, di­rek­tor i os­ni­vač Ren­tli­ja, iz­la­skom mo­bil­ne ver­zi­je apli­ka­ci­je pos­tav­lja­ju no­ve stan­dar­de u uprav­lja­nju tu­ris­tič­kim objek­ti­ma.

“Na­šim ko­ris­ni­ci­ma tako smo omo­gu­ći­li da re­zer­va­ci­ja­ma, ci­je­na­ma, do­las­ci­ma i od­las­ci­ma gos­ti­ju uprav­lja­ju i dok su u po­kre­tu. Au­to­ma­ti­za­ci­jom pos­lov­nih pro­ce­sa nas­to­ji­mo im mak­si­mal­no olak­ša­ti sva­kod­nev­no pos­lo­va­nje ka­ko bi se oni mo­gli fo­ku­si­ra­ti na kva­li­te­tu us­lu­ge ko­ju pru­ža­ju u svo­jim objek­ti­ma”, objaš­nja­va Mar­ko Mi­šu­lić.

U di­je­lu pri­ja­ve gos­ti­ju na sus­tav eVi­si­tor Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce (HTZ) Ren­tlio ko­ris­ti Blin­kID teh­no­lo­gi­ju, ko­ja je ra­zvi­je­na u do­ma­ćoj tvrt­ki Mi­croBlink. Ka­ko tvr­di Mi­šu­lić, za­hva­lju­ju­ći toj teh­no­lo­gi­ji skra­ti­li su ko­ris­ni­ci­ma pro­ces pri­ja­ve gos­ti­ju u eVi­si­tor sus­tav s ne­ko­li­ko mi­nu- ta po gos­tu na sa­mo ne­ko­li­ko se­kun­di. “Ve­li­ka nam je že­lja stvo­ri­ti me­đu­na­rod­no pri­hva­ćen Sof­twa­re as a Ser­vi­ce pro­izvod u tu­ris­tič­kom seg­men­tu te ti­me na­šu zem­lju uči­ni­ti pre­poz­nat­lji­vom i po pri­mje­ni teh­no­lo­gi­je u tu­riz­mu. Za­sad po pla­će­nom ko­ris­ni­ku ima­mo pro­sječ­ni go­diš­nji pri­hod od če­ti­ri ti­su­će ku­na, a ove go­di­ne bi­lje­ži­mo mje­seč­ni rast od 26 pos­to”, po­hva­lio se Mi­šu­lić.

PD

Mar­ko Mi­šu­lić, di­rek­tor i os­ni­vač Ren­tli­jaa, apli­ka­ci­je za iz­najm­lji­va­če u tu­riz­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.