KON­ZUM SPONZOR ŠERBEDŽIJINOG

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ka­za­li­šte Uly­sses na Bri­ju­ni­ma spon­zo­ri­rat će Kon­zum. Ugo­vor će su­tra pot­pi­sa­ti Slav­ko Le­dić, pred­sjed­nik Upra­ve Kon­zu­ma, i Da­ni­lo Šer­be­dži­ja, di­rek­tor Ka­za­li­šta Uly­sses. Na pre­si­ci će bi­ti i ute­me­lji­telj ka­za­li­šta Ra­de Šer­be­dži­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.