Stra­ne ula­ga­če za­ni­ma vje­tro­park Ivo­vik

Do­go­vor Ki­ne­ska kom­pa­ni­ja Gu­odi­an po­sje­ti­la je Her­ceg­bo­san­ski kan­ton gdje je pre­dvi­đe­na grad­nja 42 vje­tro­tur­bi­ne, od ko­jih su dvi­je tre­ći­ne u To­mis­lav­gra­du, a tre­ći­na u Liv­nu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ki­ne­ska kom­pa­ni­ja Gu­odi­an za­in­te­re­si­ra­na je za ula­ga­nje u vje­tro­park Ivo­vik, na po­dru­čju Her­ceg­bo­san­skog kan­to­na.

Pred­stav­nik ki­ne­ske kom­pa­ni­je Gao Song i pro­jek­t­ni di­rek­tor tvrt­ke Ivo­vik iz Sa­ra­je­va Ekrem Na­nić raz­go­va­ra­li su o tom pro­jek­tu s pred­stav­ni­ci­ma op­ći­na Liv­no i To­mis­lav­grad.

Na te­me­lju ra­ni­je pri­prem­lje­nog pro­jek­ta u vje­tro­par­ku Ivo­vik pre­dvi­đe­ne su 42 tur­bi­ne po 2 me­ga­va­ta, od ko­jih se dvi­je tre­ći­ne na­la­ze na po­dru­čju To­mis­lav­gra­da, a jed­na tre­ći­na na po­dru­čju Liv­na. Po­ten­ci­jal­ne inves­ti­to­re iz Ki­ne za­ni­ma­la je za­kon­ska re­gu­la­ti­ve, broj go­di­na na ko­ji se iz­da­je kon­ce­si­ja, tr­ži­šte, uvoz opre­me i ukup­ni po­ten­ci­ja­li na po­dru­čju Her­ceg­bo­san­skog kan­to­na. Cje­lo­vi­tu in­for­ma­ci­ju o pri­rod­nim po­ten­ci­ja­li­ma kan­to­na, kao i o mo­guć­nos­ti­ma ula­ga­nja dao im je pred­sjed­nik vla­de Her­ceg­bo­san­skog kan­to­na Dra­ško Da­lić.

Da­lić je is­tak­nuo ve­li­ku otvo­re­nost za inves­ti­ra­nje u Her­ceg­bo­san­skom kan­to­nu i obe­ćao po­moć za­in­te­re­si­ra­nim ula­ga­či­ma.

Ekrem Na­nić, pro­jek­t­ni di­rek­tor vje­tro­elek­tra­ne Ivo­vik dos­ta­vit će cje­lo­kup­nu do­ku­men­ta­ci­ju pred­stav­ni­ci­ma Gu­odi­ana.

U slje­de­ćih de­se­tak da­na ki­ne­ska kom­pa­ni­ja tre­ba­la bi za­uze­ti stav o pro­jek­ta na Ivo­vi­ku, za­klju­če­no je na sas­tan­ku odr­ža­nom u zgra­di vla­de Her­ceg­bo­san­ske žu­pa­ni­je.

PD

Od­lu­ka o ula­ga­nju za de­se­tak da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.