LUKOIL NAS­TAV­LJA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vi­jest da ru­ski naf­t­ni div Lukoil na­mje­ra­va pro­da­ti svo­je kom­pa­ni­je u Bu­gar­skoj, Ru­munj­skoj, Ni­zo­zem­skoj i Ita­li­ji iz­ne­na­di­la je sr­p­sku jav­nost i pos­ta­vi­la pi­ta­nje kak­va je bu­duć­nost Lu­ko­ila u toj zem­lji. Di­rek­tor ru­ske naf­t­ne kom­pa­ni­je Va­git Alek­pe­rov je re­kao da se Lukoil ne­dav­no su­očio sa oz­bilj­nim pro­ble­mi­ma u is­toč­noj Eu­ro­pi i da bi pri­ti­sak vlas­ti iz po­je­di­nih čla­ni­ca EU mo­gao pri­si­li­ti kom­pa­ni­ju na pro­da­ju po­druž­ni­ca u Eu­ro­pi. Upi­ta­ni što sr­p­sko tr­ži­šte če­ka s ob­zi­rom na tak­ve vi­jes­ti iz sre­diš­nji­ce, u ru­skoj kom­pa­ni­ji u Sr­bi­ji ka­žu da nas­tav­lja­ju s ula­ga­nji­ma. Lukoil Sr­bi­ja upla­tio je proš­le go­di­ne u pro­ra­čun Sr­bi­je 10,6 mi­li­jar­di di­na­ra, po­ru­ču­ju iz te kom­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.