SVIJET

RA­ZVOD S EUROPOM MO­GAO BI TRA­JA­TI I DO SE­DAM GO­DI­NA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA MA­RIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Dvi­je go­di­ne ne­će bi­ti do­volj­ne za rje­ša­va­nje prav­nih za­vr­z­la­ma, pa će se ras­poz­na­ti sve pred­nos­ti i ma­ne iz­la­ska iz EU

Na­kon re­zul­ta­ta proš­lo­tjed­nog bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma ko­jim je iz­gla­sa­no na­pu­šta­nje EU, paž­nja jav­nos­ti us­mje­re­na je na sa­mo jed­no pi­ta­nje: što da­lje? Po­je­di­ni ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da Bri­ta­ni­ja pro­ve­de­nim re­fe­ren­du­mom ku­pu­je vri­je­me i tes­ti­ra strp­lje­nje Europ­ske uni­je. Uko­li­ko pos­tu­pak iz­la­ska bu­de tra­jao du­lje od pre­dvi­đe­nog, imat će do­volj­no vre­me­na da is­pre­go­va­ra­ju bo­lje uvje­te os­tan­ka unu­tar EU. U ovoj bi op­ci­ji Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja is­to­vre­me­no os­ta­la čla­ni­com Europ­skog eko­nom­skog po­dru­čja.

Dru­go mo­gu­će rje­še­nje jest su­traš­nji sas­ta­nak Europ­skog vi­je­ća na ko­jem će se bri­tan­ski pre­mi­jer u os­tav­ci Da­vid Ca­me­ron su­oči­ti s pred­stav­ni­ci­ma 27 ze­ma­lja čla­ni­ca EU. Oče­ku­je se da bi se na tom sas­tan­ku tre­bao ak­ti­vi­ra­ti čla­nak 50. Li­sa­bon­skog ugo­vo­ra i po­kre­nu­ti dvo­go­diš­nji pro­ces bri­tan­skog na­pu­šta­nja EU. S ta- kvim ras­ple­tom si­tu­aci­je sla­že se i Lidija Če­hu­lić Vu­ka­di­no­vić, iz­van­red­na pro­fe­so­ri­ca s Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­nos­ti u Za­gre­bu.

“No, za iz­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je pre­dvi­đe­ni rok od dvi­je go­di­ne ne­će bi­ti do­vo­ljan za rje­ša­va­nje prav­nih za­vr­z­la­ma i ovo bi se raz­dob­lje mo­glo pro­du­lji­ti do se­dam go­di­na. Dru­ge zem­lje ti­me do­bi­va­ju do­volj­no vre­me­na za ras­poz­na­va­nje pred­nos­ti i ma­na iz­la­ska”, ka­že Če­hu­lić Vu­ka­di­no­vić. Upo­zo­ri­la je i da su pred Bri­ta­ni stran­ka­ma. jom unu­traš­nji po­li­tič­ki iz­a­zo­vi ko­ji su re­zul­tat naj­a­va o po­ten­ci­jal­nom iz­la­sku Škot­ske iz Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva te naj­a­vi ir­skog uje­di­nje­nja. Ne­ovis­na Škot­ska do­bi­la bi mo­guć­nost pos­ta­ti no­vom čla­ni­com EU, a Uje­di­nje­no bi Kra­ljev­s­tvo iz­gu­bi­lo in­te­gri­tet što je ujed­no i tre­ći mo­gu­ći sce­na­rij.

Bri­tan­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja George Osborne upo­zo­rio je u po­ne­dje­ljak da će Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ak­ti­vi­ra­ti čla­nak 50. ka­da za to bu­de pogodan tre­nu­tak. Za­jam­čio je i da je bri­tan­sko gos­po­dar­stvo sprem­no su­oči­ti se s ne­mi­ri­ma iz­a­zva­nim od­lu­kom o na­pu­šta­nju Europ­ske uni­je.

BRI­TAN­SKI MI­NIS­TAR FI­NAN­CI­JA GEORGE OSBORNE PO­RU­ČIO JE DA ĆE VLA­DA AK­TI­VI­RA­TI ČLA­NAK 50. KA­DA ZA TO BU­DE POGODAN TRE­NU­TAK

Ne­jas­no je ka­da će Lon­don ak­ti­vi­ra­ti pro­ces iz­la­ska iz EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.