Po­če­lo pri­jav­lji­va­nje rad­ni­ka za do­bro­vo­ljan od­la­zak iz Fi­ata

Ot­prem­ni­ne Od 3200 rad­ni­ka 2500 ima do pet go­di­na sta­ža

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pri­jav­lji­va­nje

za­pos­le­nih za do­bro­volj­ni od­la­zak iz kom­pa­ni­je Fi­at Chrys­ler auto­mo­bi­li Sr­bi­ja (FCA Sr­bi­ja) po­če­lo je ju­čer. Do­bro­volj­ni pa­ket so­ci­jal­nog pro­gra­ma sa­dr­ži za­kon­sku ot­prem­ni­nu, ko­ja pred­stav­lja zbroj tre­ći­ne za­ra­de za­pos­le­ni­ka u pro­tek­lih 12 mje­se­ci za zva­ku na­vr­še­nu go­di­nu sta­ža u Fi­atu, kao i nak­na­du za slu­čaj ne­za­pos­le­nos­ti, ko­ju is­pla­ću­je kom­pa­ni­ja, a či­ji iz­nos ovi­si o du­ži­ni sta­ža osi­gu­ra­nja za­pos­le­nog.

Rad­ni­ci ko­ji se opre­di­je­le za do­bro­volj­ni od­la­zak iz kom­pa­ni­je mo­gu ra­ču­na­ti i na fik­s­ni dio u iz­no­su od 3000 eura, a bit će im is­pla­će­na i nak­na­da za ne­isko­ri­šte­ni go­diš­nji od­mor, re­gres za 2016. go­di­nu i dru­ga dos­pje­la pri­ma­nja. Kom­pa­ni­ja FCA Sr­bi­ja pri­op­ći­la je 14. lip­nja pred­stav­ni­ci­ma sin­di­ka­ta tvor­ni­ce u Kra­gu­jev­cu da je jed­na od tri smje­ne rad­ni­ka vi­šak zbog sma­nje­ne po­traž­nje za vo­zi­li­ma i naj­a­vi­la da će pos­li­je go­diš­njih od­mo­ra u ko­lo­vo­zu tvor­ni­ca ra­di­ti u dvi­je smje­ne. U kra­gu­je­vač­koj tvor­ni­ci auto­mo­bi­la za­pos­le­no je oko 3200 rad­ni­ka, od ko­jih oko 2500 ima tri, če­ti­ri ili pet go­di­na sta­ža, a sa­mo 500 ima od 11 do 38 go­di­na sta­ža. Sr­p­ski pre­mi­jer Vu­čić je na­kon sas­tan­ka u Kra­gu­jev­cu re­kao da sma­nje­nje broja za­pos­le­nih ne zna­či od­la­zak Fi­ata. “Obe­ćao sam rad­ni­ci­ma da ću im iz To­ri­na do­ni­je­ti vi­jest o si­gur­noj bu­duć­nos­ti Fi­ata u Sr­bi­ji”, re­kao je Vu­čić, do­da­ju­ći ka­ko će tra­ži­ti da poč­ne pro­izvod­nja no­vog mo­de­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.