Ra­joy će po­ku­ša­ti sklo­pi­ti ko­ali­ci­ju s Gra­đa­ni­ma

No­va Pi­ro­va po­bje­da? Na­rod­na stran­ka osvo­ji­la 137 mjes­ta i je­di­na je os­tva­ri­la rast man­da­ta u od­no­su na pro­si­nač­ke iz­bo­re

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Kraj po­li­tič­ke kri­ze ili još jed­na Pi­ro­va po­bje­da za­ključ­ci su ana­li­ti­ča­ra na­kon ne­djelj­nih iz­bo­ra u Špa­njol­skoj. Kon­zer­va­tiv­na Na­rod­na stran­ka (PP) pre­mi­je­ra Ma­ri­ana Ra­joya os­tva­ri­la je da­le­ko bo­lji re­zul­tat od oče­ki­va­nja osvo­jiv­ši 137 man­da­ta, 14 vi­še ne­go na iz­bo­ri­ma pri­je šest mje­se­ci ko­ji ni­su iz­nje­dri­li no­vu vla­du. PP je ujed­no je­di­na stran­ka ko­ja je do­bi­la vi­še man­da­ta.

So­ci­ja­lis­tič­ka stran­ka (PSOE) osvo­ji­la je go­to­vo 23 Os­ta­li pos­to gla­so­va što joj je do­ni­je­lo 85 mjes­ta, pet ma­nje ne­go na proš­lim iz­bo­ri­ma. Li­je­vi Uje­di­nje­ni mo­že­mo (Uni­dos Po­de­mos) ni­je za­do­vo­ljan sa 71 zas­tup­nič­kim mjes­tom, is­to­vjet­nim bro­jem kao i pri­je. Vo­đa Po­de­mo­sa, Pa­blo Igle­si­as, ra­zo­ča­ran is­ho­dom re­kao je ka­ko “to ni­je bio re­zul­tat ko­ji su oče­ki­va­li no da ko­ra­ča­ju pra­vim pu­tem”. Na­po­me­nuo je ka­ko će ana­li­zi­ra­ti re­zul­ta­te i vi­dje­ti ka­kav je pros­tor za even­tu­al­no stva­ra­nje li­je­ve ko­ali­ci­je za­jed­no s re­gi­onal­nim Raz­lo­ga za za­do­volj­stvo ne­ma­ju ni Gra­đa­ni (Ci­uda­da­nos) ko­ji su osvo­ji­li 32 man­da­ta, osam ma­nje.

Vo­đa Gra­đa­na Al­bert Ri­ve­ra re­kao je ka­ko je od­mah po obja­vi re­zul­ta­ta čes­ti­tao na po­bje­di pre­mi­je­ru Ra­joyu naz­na­čiv­ši mo­guć­nost su­dje­lo­va­nja u ko­ali­ci­ji gdje bi Gra­đa­ni bi­li ko­rek­tor vlas­ti. Gra­đa­ni i Na­rod­na stran­ka za­jed­no ima­ju 169 zas­tup­ni­ka te bi im ne­dos­ta­ja­lo se­dam za us­pos­tav­lja­nje par­la­men­tar­ne ve­ći­ne. Njih Na­rod­na stran­ka na­mje­ra­va tra­ži­ti me­đu re­gi­onal­nim stran­ka­ma ko­je ne po­dr­ža­va­ju od­cjep­lje­nje od Špa­njol­ske.

Dru­ga je op­ci­ja ko­ali­ci­ja PSOE i Po­de­mo­sa, ali bi tre­ba­li po­dr­šku Gra­đa­na te ka­ta­lon­skih stra­na­ka ko­je se za­la­žu za neo­vis­nost. U ne­dje­lju je do 18 sa­ti na iz­bo­re iz­aš­lo 51,2 pos­to bi­ra­ča što je bio naj­ma­nji od­ziv od uvo­đe­nja de­mo­kra­ci­je 1978. go­di­ne. No u po­s­ljed­nja dva sa­ta do za­tva­ra­nja bi­ra­li­šta oda­ziv je do­seg­nuo ko­nač­nih 69,84 pos­to, što je iden­tič­no iz­la­sku u pro­sin­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.